سوالات کامل آزمون تربیت در پرتو عبادت-آزمون دوم

بازدید: 1122 بازدید

سوالات کامل آزمون تربیت در پرتو عبادت-آزمون دوم

 

سوالات کامل آزمون تربیت در پرتو عبادت-آزمون دوم

 

 

چه کسی حی علی خیر عمل را از اذان براشت؟

جواب- عمر

 

الصلاه خیر من النوم از زبان چه کسی بود و معنای آن چیست؟

جواب- عمر و معنای آن: نماز از خواب بهتر است

 

شـاپور ذوالاکتـاف چه کار هایی انجام داد؟

جواب- هزاران عرب را اسـیر کرد و شـانه هـای آنهـا را سـیاه و سوراخ کرد و آنـان را به زنجیر کشید

 

چه نیرویی باعث پیروز شدن عرب ها میشد؟

جواب- نیروی ایمان

 

سوالات کامل را دانلود کنید (سوالات کامل آزمون تربیت در پرتو عبادت-آزمون دوم)

 

 

نماز چیست؟

جواب- تازه کردن ایمان

 

اگر این نماز نبود ، آن سرباز مجاهد، مجاهد نبود

جواب- درست

 

مفهوم جمله های الصلوه عمود الدین و َمثل این دین و نماز دراین دین، َمثل خیمه ای است که سرپاست چیست؟

جواب- نماز بزرگترین عامل مؤثر در روحیه افراد است

 

نمـاز وجهاد لازم و ملزوم یکدیگرنـد، هیـچ کـدام جای دیگری را نمی گیرد، نه با نماز جهاد ساقط می شود و نه با جهاد نماز ساقـط می گردد، بایـد نمـاز خوانـد تـا نیرو بیشتر شود و بهتر جهـاد صورت گیرد

جواب- درست

 

مفهوم اسـتعینوا بال صبر و الصلاه چیست؟

جواب- نمـاز وجهاد لازم و ملزوم یکدیگرنـد

 

شـرط قبول نماز جهاد است، و شـرط قبول جهاد، نماز

جواب- درست

 

سوالات کامل را دانلود کنید( سوالات کامل آزمون تربیت در پرتو عبادت آزمون دوم)

 

در اسلام چه دسـتورها به یکدیگر وابسـته است؟

جواب- آنکه جهاد بر او واجب است، باید جهاد کند و ماندنش برای نماز در مسـجد مدینه حرام است.

 

آن نمازی که آدم از جهاد فرار کنـد و مسـجد را انتخاب کند،نمـاز اسـلام نیست

جواب- درست

 

نمـاز اسـلام، خیر العمـل است

جواب- درست

 

اسـلام آن انفاقی را که منفک از نماز باشـد اصـلا قبول ندارد

جواب- درست

 

آیا این جمله درست است؟

یک آدم پول پرست و پول دوست اما آماده خـدمت بگویـد من به جای این که انفاق بکنم نماز می خوانم.

جواب- خیر

 

از ما چند رکعت نماز واجب خواسته اند؟

جواب- ۱۷ رکعت و مجموعا ۵۱ رکعت

 

تعلیمات اسـلامی تجزیه ناپذیر است

جواب- درست

 

سوالات کامل را دانلود کنید(سوالات دومین آزمون تربیت در پرتو عبادت)

 

تصـرفات و رعایت مقتضیات جهالت است؟

جواب- بله

 

 

عبـادت یـک ارزش واقعی است؛ ولی اگر مراقبت نشود چه میشود؟

جواب- جامعه به حـد افراط به سوی این ارزش کشـیده می شود؛ یعنی اساسـااسـلام فقط می شود عبادت کردن، فقط می شود مسـجد رفتن، نماز مسـتحب خواندن، دعا خواندن ،تعقیب خواندن، غسلهای مستحب به جاآوردن، تلاوت قرآن

 

انسان باید ارزشهای مختلف را به طور هماهنگ در خود رشد دهد

جواب- درست

 

چه کسی   ما بال اقْوام  و مفهوم آن چیست؟

جواب- پیامبر اسلام… یعنی در ارزش های الهی ماننده عبادت نباید افراط صورت گیرد

 

زهد، خودش حقیقتی است؛ قابل انکار نیست؛ یک ارزش است و دارای آثار و فوائد؟

جواب- درست

 

چه زمانی  محال و ممتنع است که جامعه ای روی سـعادت ببیند، و نمی توانیم جامعه اسـلامی بشماریم؟

جواب- جامعه ای که زهد نداشته باشد

 

روح انسان فوق العاده لطیف است و زود عکس العمل نشان می دهـد

جواب- درست

 

سوالات کامل را دانلود کنید(سوالات کامل آزمون تربیت در پرتو عبادت رایگان)

 

اگر انسان در یک کاری بر روح خودش فشار بیاورد روح چه عکس العمل نشان میدهد؟

جواب- گریز و فرار

 

سوالات کامل را دانلود کنید(سوالات کامل آزمون تربیت در پرتو عبادت-آزمون دوم)

 

پیامبر اسلام در مورد انجام عبادت چه فرمودند؟

جواب- عبادت را آن قـدر انجام دهید که روحتان نشاط عبادت دارد یعنی عبادت را با میل و رغبت انجام می دهید

 

از دیدگاه پیامبر فشار آوردن در انجام عبادت باعث چه میشود؟

جواب- روحت کم کم از عبادت گریزان می شود و گویی عبادت را مانند یک دوا به او داده ای، آن وقت یک خاطره بد از عبادت پیدا می کنی

 

مثال از مـدیریت فردی که با بعد دینی و مذهبی مجمع ما متناسب است مسأله عبادت است

جواب- درست

 

عبادت چه زمانی اثر میگذارد؟

جواب- عبـادت آنگـاه اثر خود را می بخشـد که جـذب روح شود و روح از آن به طور صحیح تغذیه نماید

 

عبادت بایـد با نشاط روح توأم باشـد

جواب- درست

 

سوالات کامل را دانلود کنید(سوالات آزمون دوم تربیت در پرتو عبادت)

 

باید نشاطی وجود داشـته باشد تا عبادت شـروع شود

جواب-نادرست

 

حتی بدون نشاط هم باید عبادت کرد و کم کم …..

جواب- اگر روی اصول صورت گیرد تـدریجا انس و علاقه ونشاط پیـدا می شود

 

ظرفیت انسان برای عبادت یک ظرفیت محـدود است

جواب- درست

 

چه چیزی را ماننده ( حکم خوردنی نامطبوع و مهوعی ) می دانند؟

جواب- عبادت بیش از ظرفیت انسان

 

 

سوالات کامل را دانلود کنید

 

 

سوالات آزمون دوم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت