سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

 

سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

 

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

با کد 91402095 (16 ساعت )

ثبت نام در سامانه : ltms.medu.ir

 

تاریخ شروع : 98/11/24

 

دانلود سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

 

اهداف دوره :

  • اهداف ؛ساختاروماموريت هاي آ موزش وپرورش مربوطراتشريح نمايد
  • برنامه ريزي براي توسعه آ موزش وپرورش راشرح دهد
  • نقش آ موزش وپرورش درتوسعه اقتصادي ؛اجتماعي وفرهنگي راتوضيح دهد

 

دانلود سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین