روش های یاددهی و یادگیری درس ریاضی

روش های یاددهی و یادگیری درس ریاضی

 

 

روش های یاددهی و یادگیری درس ریاضی

 

 

ساختار شناختی

 

الف) سبک های شناختی

 

1 . سبک یادگیری کلامی

2 . سبک یادگیری تصویری

3 . سبک یادگیری دست ورزی

 

1 . سبک یادگیری کلامی

 

žساختار نمادين كلام نقش مهمي در تفكر و يادگيري ايفا مي‌كند

žوقتي فكر مي‌كنند به زبان كلمات و جملات با خود حرف مي‌زنند و مي‌توانند افكار خود را مستقيماً روي كاغذ بياورند

žاستدلال رياضي را مرحله به مرحله و جزء به جزء درك مي‌كنند و چون مراحل اثبات به پايان مي‌رسد مراحل درك رياضي آنان خاتمه مي‌يابد

žاز جزء به سمت درك كل حركت مي‌كنند و معمولاً تئوري‌هاي آنان در چگونگي جزئيات بسيار قوي است اما در همبستگي مباني و ساختارهاي كلي مي‌لنگند.

 

2 . سبک یادگیری تصویری

 

žدر دانش‌آموزان تصويري شهود و تصوير سازي نقش مهمي در تفكر و يادگيري ايفا مي‌كنند

žوقتي اين دانش‌آموزان به تفكر مي‌پردازند روند تفكر به زبان مفاهيم و ارتباط بين آن‌ها پيش مي‌رود و بازنويسي روند تفكر براي ايشان نياز به زحمت مضاعف دارد

žبرخي ازاین دانش آموزان از به كلام در آوردن روند تفكر خود عاجز و ناتوانند

žمي‌توانند به خوبي آن را به زبان مفاهيم و ارتباط بين آن‌ها بيان كنند

ž استدلال رياضي توسط این دسته از دانش آموزان به صورتي كلي و مانند نگاه كردن به اجزاي يك تابلو به طور سرتاسري ادراك مي‌شود

žاز درك كل به سوي ادراك جزئيات حركت مي‌كنند و معمولاً تئوري‌هاي آنان در ساختار و مباني دقيق است اما در همنشيني و برقراري رابطه بين اجزاء ضعيف مي‌نمايد

žتفكر شهودي و تجربه نقطه قوت ايشان است

žآموزش در این دانش آموزان حركت از تصوير به مجرد می باشد

žافلاطون، فارابي، ابن عربي، سهروردي و ملاصدرا زير چتر اين نوع مهارت يادگيري و تفكر قرار مي‌گيرند.

 

3 . سبک دست ورزی

 

žدانش‌آموزان دست‌ورز كه ساختارگرا هستند بازسازي ساختارها و دست ورزی نقش مهمي در تفكر و يادگيري ايفا مي‌كند

žبا به كار بردن ابزارها و ساختن اشكال و بازسازي ذهني ساختارها در ذهن خود مفاهيم را ياد مي‌گيرند و مهارت‌ها را كسب مي‌كنند

žاستدلال رياضي را تا وقتي خودشان بازسازي نكنند نمي‌فهمند

žبسياري از صنعت‌گران و مخترعين زير چتر اين نوع مهارت يادگيري و تفكر قرار مي‌گيرند.

žدر این دانش آموزان آموزش در حركت از ملموس به مجرد می باشد.

 

تصوير و دانش‌آموزان كلامي

 

žدانش‌آموزان كلامي تصوير را از جزء به كل درك مي‌كنند لذا براي آنان معرفي اشكال دو بعدي مقدم بر اشكال سه بعدي و مقدم بر همه‌ي آن‌ها معرفي گوشه و ضلع است. پس از معرفي گوشه و ضلع اشكال مثلث، مربع و مستطيل معرفي مي‌شوند. درك مفهوم دايره براي دانش‌آموزان كلامي مشكل‌تر از دانش‌آموزان تصويري و دست‌ورزي است. دانش‌آموزان بايد بتوانند تفاوت‌هاي اشكال ساده‌ي هندسي را به صورت كلامي بيان كنند. درك تفاوت‌ها و شباهات دايره با ساير اشكال هندسي براي دانش‌آموزان كلامي كار مشكلي نيست. اما تعريف و توصيف دقيق دايره براي دانش‌آموزان كلامي اين پايه مشكل است. بعد از معرفي اشكال سادة دو بعدي نوبت به معرفي اشكال سه بعدي مي‌رسد.

 

تصوير و دانش‌آموزان تصويري

 

žدانش‌آموزان تصويري تصاوير دوبعدي را ساده‌تر از تصاوير سه بعدي مي‌يابند. اما ديدگاه آنان نسبت به تصوير برخلاف دانش‌آموزان كلامي از كل به جز مي‌باشد.

žبراي اين دانش‌آموزان معرفي مربع، مثلث و مستطيل و دايره مقدم بر مغهوم گوشه و ضلع است. تمايز بين اشكال سادة هندسي براي دانش‌آموزان تصويري راحت‌تر اما توصيف تفاوت‌ها و شباهت‌ها به طور كلامي براي ايشان مشكل‌تر است. يعني عبارات كلامي كه ايشان به كار مي‌برند تا اشكال را توصيف كنند به اندازه كافي گويا نيست. درك تفاوت‌ها و محورهاي تقارن براي دانش‌آموزان تصويري ساده‌تر از ساير سبك‌هاي يادگيري است. توصيف تقارن براي دانش‌آموزان كلامي ممكن نیست .

 

تصوير و دانش‌آموزان دست‌ ورز

 

دانش‌آموزان دست‌ورز با اشياء سروكار دارند نه با تصاوير.

لذا درك ايشان از اشياء سه بعدي بر درك اشياء دو بعدي مقدم است.

دانش‌آموزان دست‌ورز نيز اشياء را از كل به جزء درك مي‌كنند.

بر خلاف دانش‌آموزان كلامي كه اشياء را از جزء به كل درك مي‌كنند.

ايشان مي‌توانند با قرار دادن ليوان روي كاغذ و مداد كشيدن دور آن دايره بسازند و يا با قرار دادن مكعب روي كاغذ و مداد كشيدن دور آن مربع بسازند و اين‌طور از سه بعد به دو بعد حركت كنند. ساختن استوانه و مكعب براي ايشان مقدم بر ساختن اشكال دوبعدي متناظر است.