روش های یاددهی و یادگیری درس ریاضی

بازدید: 1745 بازدید

روش های یاددهی و یادگیری درس ریاضی

 

 

روش های یاددهی و یادگیری درس ریاضی

 

 

ساختار شناختی

 

الف) سبک های شناختی

 

۱ . سبک یادگیری کلامی

۲ . سبک یادگیری تصویری

۳ . سبک یادگیری دست ورزی

 

۱ . سبک یادگیری کلامی

 

žساختار نمادین کلام نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می‌کند

žوقتی فکر می‌کنند به زبان کلمات و جملات با خود حرف می‌زنند و می‌توانند افکار خود را مستقیماً روی کاغذ بیاورند

žاستدلال ریاضی را مرحله به مرحله و جزء به جزء درک می‌کنند و چون مراحل اثبات به پایان می‌رسد مراحل درک ریاضی آنان خاتمه می‌یابد

žاز جزء به سمت درک کل حرکت می‌کنند و معمولاً تئوری‌های آنان در چگونگی جزئیات بسیار قوی است اما در همبستگی مبانی و ساختارهای کلی می‌لنگند.

 

۲ . سبک یادگیری تصویری

 

žدر دانش‌آموزان تصویری شهود و تصویر سازی نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می‌کنند

žوقتی این دانش‌آموزان به تفکر می‌پردازند روند تفکر به زبان مفاهیم و ارتباط بین آن‌ها پیش می‌رود و بازنویسی روند تفکر برای ایشان نیاز به زحمت مضاعف دارد

žبرخی ازاین دانش آموزان از به کلام در آوردن روند تفکر خود عاجز و ناتوانند

žمی‌توانند به خوبی آن را به زبان مفاهیم و ارتباط بین آن‌ها بیان کنند

ž استدلال ریاضی توسط این دسته از دانش آموزان به صورتی کلی و مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلو به طور سرتاسری ادراک می‌شود

žاز درک کل به سوی ادراک جزئیات حرکت می‌کنند و معمولاً تئوری‌های آنان در ساختار و مبانی دقیق است اما در همنشینی و برقراری رابطه بین اجزاء ضعیف می‌نماید

žتفکر شهودی و تجربه نقطه قوت ایشان است

žآموزش در این دانش آموزان حرکت از تصویر به مجرد می باشد

žافلاطون، فارابی، ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا زیر چتر این نوع مهارت یادگیری و تفکر قرار می‌گیرند.

 

۳ . سبک دست ورزی

 

žدانش‌آموزان دست‌ورز که ساختارگرا هستند بازسازی ساختارها و دست ورزی نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می‌کند

žبا به کار بردن ابزارها و ساختن اشکال و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود مفاهیم را یاد می‌گیرند و مهارت‌ها را کسب می‌کنند

žاستدلال ریاضی را تا وقتی خودشان بازسازی نکنند نمی‌فهمند

žبسیاری از صنعت‌گران و مخترعین زیر چتر این نوع مهارت یادگیری و تفکر قرار می‌گیرند.

žدر این دانش آموزان آموزش در حرکت از ملموس به مجرد می باشد.

 

تصویر و دانش‌آموزان کلامی

 

žدانش‌آموزان کلامی تصویر را از جزء به کل درک می‌کنند لذا برای آنان معرفی اشکال دو بعدی مقدم بر اشکال سه بعدی و مقدم بر همه‌ی آن‌ها معرفی گوشه و ضلع است. پس از معرفی گوشه و ضلع اشکال مثلث، مربع و مستطیل معرفی می‌شوند. درک مفهوم دایره برای دانش‌آموزان کلامی مشکل‌تر از دانش‌آموزان تصویری و دست‌ورزی است. دانش‌آموزان باید بتوانند تفاوت‌های اشکال ساده‌ی هندسی را به صورت کلامی بیان کنند. درک تفاوت‌ها و شباهات دایره با سایر اشکال هندسی برای دانش‌آموزان کلامی کار مشکلی نیست. اما تعریف و توصیف دقیق دایره برای دانش‌آموزان کلامی این پایه مشکل است. بعد از معرفی اشکال ساده دو بعدی نوبت به معرفی اشکال سه بعدی می‌رسد.

 

تصویر و دانش‌آموزان تصویری

 

žدانش‌آموزان تصویری تصاویر دوبعدی را ساده‌تر از تصاویر سه بعدی می‌یابند. اما دیدگاه آنان نسبت به تصویر برخلاف دانش‌آموزان کلامی از کل به جز می‌باشد.

žبرای این دانش‌آموزان معرفی مربع، مثلث و مستطیل و دایره مقدم بر مغهوم گوشه و ضلع است. تمایز بین اشکال ساده هندسی برای دانش‌آموزان تصویری راحت‌تر اما توصیف تفاوت‌ها و شباهت‌ها به طور کلامی برای ایشان مشکل‌تر است. یعنی عبارات کلامی که ایشان به کار می‌برند تا اشکال را توصیف کنند به اندازه کافی گویا نیست. درک تفاوت‌ها و محورهای تقارن برای دانش‌آموزان تصویری ساده‌تر از سایر سبک‌های یادگیری است. توصیف تقارن برای دانش‌آموزان کلامی ممکن نیست .

 

تصویر و دانش‌آموزان دست‌ ورز

 

دانش‌آموزان دست‌ورز با اشیاء سروکار دارند نه با تصاویر.

لذا درک ایشان از اشیاء سه بعدی بر درک اشیاء دو بعدی مقدم است.

دانش‌آموزان دست‌ورز نیز اشیاء را از کل به جزء درک می‌کنند.

بر خلاف دانش‌آموزان کلامی که اشیاء را از جزء به کل درک می‌کنند.

ایشان می‌توانند با قرار دادن لیوان روی کاغذ و مداد کشیدن دور آن دایره بسازند و یا با قرار دادن مکعب روی کاغذ و مداد کشیدن دور آن مربع بسازند و این‌طور از سه بعد به دو بعد حرکت کنند. ساختن استوانه و مکعب برای ایشان مقدم بر ساختن اشکال دوبعدی متناظر است.