روش های تدریس

روش های تدریس

teach98.ir

روش های تدریس

بازدید از صحنه هاي واقعی :

 

دراین روش فراگیران قادر می شوند موقعیت هاي حقیقی را تجربه کنند و از نزدیک با آن آشنا شوند و آنرا تجربه نمایند . براي مثال اعزام راهیان نوربه مناطق جنگی و مشاهده آثار و صحنه هاي باقیمانده از 8 سال دفاع مقدس که این مسئله آنها را نسبت به مسایل دفاع مقدس آشنا می کند و اطلاعات و دانسته هاي آنها بطور عینی مرور می شود و آنها را درك می کنند .

همیشه از ارتباط صحنه هاي واقعی با تجربیات و آموخته هاي فراگیران و جامعه اطمینان حاصل کنید و از فراگیران انتظار داشته باشید بعداً بتوانند در جامعه بکار ببندند . بازدید از صحنه به فراگیران فرصت کسب تجربیات فراوانی از زندگی می دهد و می توانند اطلاعات خوبی جمع آوري نموده و با تلفیق و انطباق این اطلاعات جدید با دانش قبلی ، به درك واقعی موضوع برسند .

 

مزایاي این روش :

 

 • ایجاد اعتماد به نفس بالا در فراگیران
 • رویارویی فراگیران با مردم و واقعیت جامعه
 • افزایش مهارت هاي عملی و ایجاد نگرش عمیق و بروز رفتارهاي مطلوب
 • تماس نزدیک و ملموس با واقعیت ها
 • فراگیران با فعالیت و کار کردن انس می گیرند و تجربیات خود را وسعت می بخشند .
 • ایجاد تشویق و علاقه در فراگیران نسبت به درس و تحریک و علاقه مندي در پذیرش بیشتر دانش و اطلاعات
 • افزایش درك و فهم بهتر مشکلات و مسایل جامعه

 

معایب این روش :

 

گاهاً امکان بازدید از صحنه هاي واقعی وجود ندارد .

ترتیب دادن بازدید از صحنه ها وقت گیر و هزینه بر است و مشکلات زیادي من جمله هماهنگی، همکاري ومراقبت به همراه

دارد .

به علت آزادي این روش ممکن است فراگیران آن را جدي نگیرند .
تعداد فراگیران کمی را می توان به همراه برد .
دشواري در نقل و انتقال
بازدید صحنه هاي مختلف ممکن است انتظارات زیادي را در مردم آن منطقه ایجاد کند
دشواري ایجاد ارتباط میان اهداف آموزش و تجربیات حاصله در صحنه
عدم سازماندهی و برنامه ریزي مناسب می تواند موجب اتلاف وقت، سرخوردگی فراگیران و خستگی و دلزدگی از آموزش شود .
مسئولین و مردم حاضر در صحنه و منطقه ممکن است الویت ها و مشکلاتی را مطرح کنند که به اهداف آموزش و جامعه ارتباط نداشته باشد و موجب انحراف مسیر آموزش شود .

افزایش توانمندسازي این روش :

 • برنامه ریزي صحیح براي بازدیدها و حضور فعال مربیان و کمک مربیان
 • فراگیران را در خلال بازدید از صحنه ها ، به دنبال کردن روش هاي دیگر آموزشی تشویق کنید .
 • اهداف بازدیدها براي فراگیران و مسئولین جامعه روشن شود .
 • فراگیران را براي جمع بندي پرسش و پاسخ هایی که در بازدید صحنه هاي واقعی پیش می آید کمک کنید .
 • افراد که در صحنه حاضر هستند ( مردم ، مسئولین ، راهنماها ) را تشویق کنید که فراگیران را در جمع آوري اطلاعات کمک کرده و به سوالات آنها به روشنی پاسخ دهند .
 • دیدار مجدد از صحنه ها به منظور پیگیري فعالیت هاي ویژه امکان پذیر باشد .
 • خلاصه هایی از بازدید تهیه کنید تا فراگیران بتوانند بین ادراکات و یافته هاي خود با اهد اف آموزشی رابطه برقرار کنند .
 • قبل از اینکه به منطقه بروید ، نقشه محل مزبور و عکس و فیلم ( خصوصاً تصاویر هوایی ) تهیه کنید و براي فراگیران پخش کنید و یا جریان حادثه بوجود آمده را با استفاده از تصاویر براي آنها نمایش دهید و مسیر حرکت ذهنی آن ها را کاملاً هدایت و رهبري کنید .
 • درباره آنچه اتفاق افتاده و آنچه که می توان انجام داد ، پس از مراجعت از منطقه و صحنه بازدید شده ، صحبت نمایید و از فراگیران بخواهید راه حل ارائه نمایند .