روش های انشا نویسی

بازدید: 2249 بازدید
روش های انشا نویسی
teach98.ir

روش های انشا نویسی

 

انشای گسترشی

در این روش معلم یک جمله را می گوید و دانش آموزان با استفاده از درک خود انشا را گسترش می دهند .

به عنوان مثال :شیری در جنگل زندگی می کرد ناگهان …

ادامه آن را دانش آموزان تعریف می کنند .

 

روش کیسه جادویی

در این روش آموزگار تعدادی شی را درکیسه قرار داده واز سر گروه های دانش آموزان می خواهد که تعدادی ازاشیا را از

کیسه خارج کرده و هر گروه با توجه به اشیایی که در اختیارشان قرار گرفته

جمله بسازند ،حتی میشود اشیا در ارتباط با

درس های دیگر باشد .      مثال ریشه ساقه برگ

 

بازی با تاس 

دانش آموزان به گروه های دلخواه تقسیم شده و هر کدام ب صورت تصادفی شماره گذاری می شوند (در صورتی که تعداد

بچه ها از شش نفر بیشتر باشد می توان از تعداد تاس های بیشتری استفاده کرد )

موضوعی در اختیار آنها گذاشته می شود .پس از افتادن تاس هر شماره ای آمد ،دانش آموزی که شماره آن را دارد باید در

ارتباط با موضوع جمله بسازد .

 

خلاصه نویسی

داستان کوناهی برای دانش آموزان خوانده می شود و از آنها می خواهیم تا خلاصه داستان را در چند جمله بنویسند .

 

روش پازلی

تعداد محدودی جمله را مثلا ۳یا ۴ را در ارتباط با یک موضوع به صورت جابه جا در اختیار دانش آموزان قرار داده و از آنها

می خواهیم آنها را مرتب کنند .

 

روش تصویر خوانی

چند تصویر مرتبط به هم را به دانش آموزان نشان می دهیم ،ضمن اینکه از آنها می خواهیم تصاویر را مرتب کنند ،سپس

عبارت کوتاه ( داستانک ) بیان کنند .

 

تصویر یابی

به این صورت که تصویری را روی تابلو می چسبانیم یا از تصویر کپی گرفته وبه تعداد دانش آموزان می دهیم .وازدانش

آموزان می خواهیم هر چیزی را که در تصویر می بینند را 

با یک خط به بیرون کشیده ونام آن را بنویسند .

بعد از اینکه همه ی شکل ها مربوط به تصویر نامگذاری شد

از دانش آموزان می خواهیم با هر یک از کلمات جمله بنویسند.

درنهایت جملات را کنار هم قرار دهند و یک متن بسازند .

 

teach98.ir