رتبه بندی دانشگاه های برتر کشور

بازدید: 895 بازدید
رتبه بندی دانشگاه های برتر کشور
teach98.ir

 

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

رتبه بندی دانشگاه های برتر کشور

 

۱۰ دانشگاه  برتر وزارت علوم                         ۱۰ دانشگاه برتر وزارت بهداشت

 

۱.دانشگاه تهران                                                           ۱.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۲.دانشگاه تربیت مدرس                                              ۲.  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

۳.دانشگاه شیراز                                                          ۳.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

۴.دانشگاه فردوسی مشهد                                            ۴.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

۵.دانشگاه تبریز                                                            ۵.دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۶.دانشگاه شهید بهشتی                                                ۶.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

۷.دانشگاه اصفهان                                                         ۷.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۸.دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان                     ۸. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

۹.دانشگاه بوعلی سینا                                                    ۹.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

۱۰.دانشگاه کاشان                                                        ۱۰.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۱۰ دانشگاه برتر دانشگاه آزاد اسلامی

 

۱.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۲.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۳.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۴.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

۵.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۶.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۷.دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

۸.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۹.دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

۱۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

 

رتبه بندی دانشگاه های ایران (isc)