درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان

درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]درس انرژی نیاز هر روز ما[/stextbox]

 

 

انرژی چیست؟

 

توانایی انجام کار است و عاملی است که موجب حرکت یا باعث تغییر یا متوقف کردن … مواد می شود.

 

انواع انرژی

 

1-انرژی حرکتی : در چیزهایی که حرکت می کنند بوجود میآید که هرچه سرعت آن بیشتر باشد و جرم بیشتر باشد انرژی حرکتی بیشتر خواهد بود.

2- انرژی پتانسیل :همان انرژی ذخیره شده است مه در بسیاری از مواد مانند نفت چوب و… می باشد.

انرژی می تواند از صورتی به صورتی تبدیل شود و یا از جسمی به جسم دیگ منتقل شود.

 

صورت های انرژی

 

1-انرژی گرمایی

2-انرژی الکتریکی

3- انرژی صوتی

4- انرژی نورانی

5- انرژی شیمیایی

6- انرژی هسته ای

7-انرژی حرکتی

 

سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟

 

من در زمستان به جای زیاد کردن شعله ی بخاری لباس گرم می پوشم و مثال های دیگر