جمع و تفریق عملکردی

بازدید: 1594 بازدید

جمع و تفریق عملکردی

 

 

 

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]جمع و تفریق عملکردی[/stextbox]

 

 

 

 آزمون عملکردی یکی از آزمون های معتبر است که در ارزش یابی توصیفی مورد توجه قرار گرفته است . این گونه آزمون ها به قصد ارزش یابی از عملکرد واقعی دانش آموزان طراحی و اجرا می شود . به طور کلی آزمون عملکردی ، ابزار خاصی است که از طریق آن ، دانش آموزان با اجرای فعالیتی اثری را تولید می کنند یا عملا نشان می دهند که به چه میزان ، دانش و مهارتی را کسب نموده اند . بسیاری از این نوع آزمون ها در محیط واقعی یا شبه واقعی رخ می دهد .

صفحه اول

teach98.ir

صفحه دوم

teach98.ir