جدیدترین چک لیست های پایه دوم ابتدایی

بازدید: 7448 بازدید

جدیدترین چک لیست های پایه دوم ابتدایی

 

جدیدترین چک لیست های پایه دوم ابتدایی

 

چک لیست چیست؟

یکی از انواع ابزارهای سنجش مشاهده ای است که معلم با توجه به اهداف و انتظارهایی که در هر فعالیت آموزشی، مهارتی و نگرشی وجود دارد، با مواد یا سنجه های ساده، قابل فهم، روشن و مشخص، آنرا به صورت فهرستی فراهم می نماید. البته چک لیست را به نام های چک لیست، سیاهه ی رفتار، فهرست بررسی و فهرست بازبینی نیز می نامند.

ویژگی های یک چک لیست خوب چیست؟

اولا چک لیست باید نسبتا کوتاه باشد، دوم اینکه هر یک از مواد یا سنجه ها به طور کاملا روشن، موضوع مورد ارزشیابی را بیان نماید، سوم اینکه هر ماده باید تنها بر یک رفتار و یا ویژگی قابل مشاهده تاکید نماید، همچنین فقط رفتارها یا ویژگی های مهم باید در چک لیست منظور شود و نیز مواد یا سنجه های چک لیست باید به گونه ای تنظیم شوند که کل فهرست را بتوان به سادگی مورد استفاده قرار داد.

 

رمز هر فایل: teach98.ir

 

 

چک لیست های دوم دبستان(ماه مهر)

teach98.ir

 

چک لیست های دوم دبستان(ماه آبان)

teach98.ir

 

چک لیست های دوم دبستان(ماه آذر)

teach98.ir

 

ماه های بعد اضافه خواهد شد

دانلود چک لیست های دوم دبستان(ماه آذر)