تصویر متحرک تبدیل تخم مرغ به جوجه

تصویر متحرک تبدیل تخم مرغ به جوجه

 

راهی آسان برای نشان دادن تبدیل تخم مرغ به جوجه برای دانش آموزان

مناسب برای ایجاد انگیزه در آغاز تدریس

فهم قسمتی از درس