تجربه های معلمی-ناهنجاری اخلاقی رفتاری

بازدید: 1094 بازدید
تجربه های معلمی-ناهنجاری اخلاقی رفتاری
teach98.ir

 

تجربه های معلمی-ناهنجاری اخلاقی رفتاری

 

یه موردی ک چندسال پیش برام اتفاق افتاد این بود ک یکی ازدانش اموزان ناهنجاری اخلاقی رفتاری داشته ویه خانواده ای داشت که به هیچ عنوان حاضرنبودن قبول کنند که این بچه دچارمشکل هستش.

یه بچه خاص باشرایط خاص به هرحال من تونستم باخواستن ازپدرومادرش درواقع ازمادرش خواستم ودرجلسه ای باهاش صحبت کردم،حتی روز اولی که اومدم مدرسه هیچ یک ازدانش اموزان حاضرنبودن کنارش بنشینندومیگفتن کنارش بنشینیم اذیتمون میکنه به عناوین مختلف جو کلاس رو خراب میکنه.

من نخواستم بااون ذهنیت وارد عمل بشم سعی کردم فکر کنم اگرهمچین این اتفاقی قراره بیفته خودم تجربه کنم برای همین اوردمش کنارخودم نشوندمش بعدازمدتی مادرشو خواستم وابتدا ازراه دردوستی واردشدم.

تجربه های معلمی-ناهنجاری اخلاقی رفتاری

خیلی باهاش صحبت کردم بعدمی دیدم که این بچه رفتارش خیلی تغییرکرده مادرشو قانع کردم که بچشو کلاس مشاوره بفرسته مادرشم اونوبه کلاس مشاوره فرستاد والحمدلله نتیجه خوبی هم داداول یه مقدارمقاومت کردولی این کار رو انجام داد.

شایدازلحاظ درسی من نتونستم زیادموفق باشم چون این بچه ازپایه درسی مشکل داشت وبچه ای بود که حالت خاص واستثنایی دراون وجودداشت ولی ازلحاظ اخلاقی ورفتاری موفق بودم وتونستم تغییری دراون ایجاد کنم.