تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

بازدید: 4257 بازدید

تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’] تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم[/stextbox]

 

 

مقیاس طول

 

یک متر=۱۰دسیمتر=۱۰۰سانتیمتر=۱۰۰۰میلیمتر

 

ذرع=۱۰۴سانتیمتر

 

دکامتر=۱۰متر=۱۰۰۰سانتیمتر

 

هکتو متر=۱۰دکامتر=۱۰۰متر

 

کیلومتر=۱۰هکتومتر=۱۰۰۰متر

 

سانتیمتر =۱۰میلی متر=یک صدم متر

 

دسیمتر=۱۰۰میلیمتر=۱۰سانتیمتر=یک دهم متر

 

میلیمتر =یک دهم سانتی متر =یک هزارم متر

 

میل جدید جغرافیایی=۷۴۲۰متر

 

میل انگلیسی=۳۶اینچ=۱۴/۹سانتی متر=۸۷۸/۰ ذرع

 

اینچ انگلیسی=۵۴/۲سانتی متر

 

یارد=۹۰سانتیمتر=۳فوت

 

۳فوت=۱یارد=۹۰سانتی متر

 

میل دریایی بین المللی =۰۱/۱۸۵۲متر(یک میل دریایی در یک ساعت برابر یگ گره دریایی سرعت است)

 

یک درجه از خط استوا مساوی با ۱۵میل جغرافیایی و برابر با ۳۰۰/۱۱۱ کیلو متر است.

 

 

مقیاس سطح

 

 

سانتیمتر مربع=۱۰۰میلیمتر مربع

 

دسیمتر مربع=۱۰۰سانتیمتر مربع

 

متر مربع=۱۰۰۰۰سانتیمتر مربع

 

آر=۱۰۰متر مربع

 

جریب=۱۰۰۰ذرع

 

هکتار=۱۰۰آر=۱۰۰۰۰متر مربع

 

کیلومتر مربع=۱۰۰هکتار=۱۰۰۰۰۰۰متر مربع

 

یارد مربع=۸۳۶/۰ متر مربع

 

اینچ مربع=۵۱/۶ سانتیمتر مربع

 

 

مقیاس حجم

 

 

سانتی مترمکعب=۱۰۰۰میلیمترمکعب

 

دسیمتر مکعب=۱۰۰سانتیمتر مکعب=۱۰۰۰۰۰۰میلیمتر مکعب

 

متر مکعب = یک استر= ۱۰۰۰دسیمتر مکعب =۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰میلیمتر مکعب

 

اینچ مکعب = ۳۸۶/۱۶ سانتیمتر مکعب

 

یارد مکعب = ۷۶۴/۰متر مکعب

 

 

حجم مایعات

 

 

سانتی لیتر=۱۰میلی لیتر

 

دسی لیتر =۱۰سانتی لیتر= ۱۰۰میلی لیتر

 

لیتر =۱۰دسی لیتر= ۱۰۰ سانتی لیتر= ۱۰۰۰میلی لیتر

 

دکا لیتر =۱۰لیتر= ۱۰۰دسی لیتر

 

هکتو لیتر= ۱۰ دکا لیتر =۱۰۰ لیتر

 

کیلو لیتر= ۱۰هکتولیتر= ۱۰۰۰لیتر

 

یک بشکه= ۹۱۹/۴ هکتو لیتر

 

یک لیتر معادل با حجم یک کیلوگرم آب خالص در شرایط استاندارد می باشد واین حجم تقریبا معادل ۱۰۰۰ سانتیمترمکعب ویا یک دسی متر مکعب است

 

متر مکعب = ۱۰هکتولیتر =۱۰۰۰ لیتر

 

 

مقیاس وزن

 

 

واحد وزن عبارت از گرم است که معادل با وزن یک سانتیمتر مکعب آب مقطر ۴ درجه سانتیگراد حرارت در خلا می باشد.

 

سانتی گرم =۱۰ میلی گرم

 

دسی گرم = ۱۰ سانتی گرم= ۱۰۰میلی گرم

 

گرم = ۱۰دسی گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم

 

دکا گرم =۱۰ گرم

 

هکتو گرم = ۱۰ دکا گرم=۱۰۰گرم

 

کیلو گرم= ۱۰هکتو گرم = ۱۰۰۰گرم

 

تن= ۱۰۰۰کیلو گرم

 

یک لیتر آب = یک کیلو گرم

 

یک لیور فرانسه = ۵/۴۹۷ گرم = تقریبا نیم کیلو

 

یک پوند انگلیسی = ۱۶ انس انگلیسی = ۶/۴۵۳ گرم

 

هندردویت انگلیسی =۱۱۲ پوند

 

هندردویت آمریکایی = ۱۰۰ پوند

 

 

اوزان و مقیاس ها در ایران

 

 

یک خروار = ۶۴۰۰۰مثقال =۹۶/۲۹۶کیلو گرم =۱۰۰من سقط

 

یک من سقط = ۶۴۰ مثقال =۹۶۹۶/۲ کیلو گرم = ۴ چارک = ۴۰ سیر

 

یک چارک =۱۶۰ مثقال=۴/۷۴۲ گرم = ده سیر

 

یک سیر = ۱۶مثقال = ۲۴/۷۴گرم

 

یک مثقال = ۶۴/۴ گرم =۲۴ نخود

 

یک نخود = ۱۹۳۳/۰ گرم = ۴ گندم

 

یک ری = ۲۵۶۰ مثقال =۸۷۸۴/۱۱کیلو گرم = ۴ من سقط

 

یک من شاهی = ۱۲۸۰مثقال = ۹۳۹۲/۵ کیلو گرم = ۲ من سقط

 

یک پوط = ۳۵۲۰ مثقال = ۳۳۲۸/۱۶ کیلو گرم = ۵/۵ سقط

 

یک قیراط = ۹/۲۰۵ گرم

 

 

مقیاسها و روابط بین آنها

 

 

متر = ۱۰۰ سانتیمتر= ۲۸/۳فوت = ۹۶/۰ذرع

 

کیلو متر= ۱۰۰۰ متر = ۳۲۸۰ فوت = ۹۶۰ ذرع

 

ذرع = ۱۰۴ سانتیمتر = ۱۶ گره = ۳۲ بهر

 

یارد = ۹۱۴/۰ متر =۳۶ اینچ

 

اینچ = ۵۴/۲ سانتیمتر = ۸۳/۰ فوت

 

فوت = ۱۲ اینچ = ۳۰۵/۰ متر

 

فرسنگ = ۶۰۰۰ ذرع = ۶ کیلومتر

 

میل انگلیسی = ۳پا =۳۶ اینچ = ۴/۹۱ سانتی متر

 

هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع = جریب = ۴۷/۲ ایگر

 

ایگر = ۴۰۴/۰ هکتار = ۴۰۴۸ متر مربع

 

لیتر = ۱۰۰۰ سانتیمتر مکعب = یک کیلو گرم آب

 

گرم =۴۳/۱۵ گرین = تقریبا ۵ نخود

 

کیلو گرم = ۱۰۰۰ گرم = ۲/۲ پوند = تقریبا یک سو م من تبریز

 

من شیراز= ۷۲۰مثقال = ۴۵ سیر