تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’] تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم[/stextbox]

 

 

مقیاس طول

 

یک متر=10دسیمتر=100سانتیمتر=1000میلیمتر

 

ذرع=104سانتیمتر

 

دکامتر=10متر=1000سانتیمتر

 

هکتو متر=10دکامتر=100متر

 

کیلومتر=10هکتومتر=1000متر

 

سانتیمتر =10میلی متر=یک صدم متر

 

دسیمتر=100میلیمتر=10سانتیمتر=یک دهم متر

 

میلیمتر =یک دهم سانتی متر =یک هزارم متر

 

میل جدید جغرافیایی=7420متر

 

میل انگلیسی=36اینچ=14/9سانتی متر=878/0 ذرع

 

اینچ انگلیسی=54/2سانتی متر

 

یارد=90سانتیمتر=3فوت

 

3فوت=1یارد=90سانتی متر

 

میل دریایی بین المللی =01/1852متر(یک میل دریایی در یک ساعت برابر یگ گره دریایی سرعت است)

 

یک درجه از خط استوا مساوی با 15میل جغرافیایی و برابر با 300/111 کیلو متر است.

 

 

مقیاس سطح

 

 

سانتیمتر مربع=100میلیمتر مربع

 

دسیمتر مربع=100سانتیمتر مربع

 

متر مربع=10000سانتیمتر مربع

 

آر=100متر مربع

 

جریب=1000ذرع

 

هکتار=100آر=10000متر مربع

 

کیلومتر مربع=100هکتار=1000000متر مربع

 

یارد مربع=836/0 متر مربع

 

اینچ مربع=51/6 سانتیمتر مربع

 

 

مقیاس حجم

 

 

سانتی مترمکعب=1000میلیمترمکعب

 

دسیمتر مکعب=100سانتیمتر مکعب=1000000میلیمتر مکعب

 

متر مکعب = یک استر= 1000دسیمتر مکعب =1000000000میلیمتر مکعب

 

اینچ مکعب = 386/16 سانتیمتر مکعب

 

یارد مکعب = 764/0متر مکعب

 

 

حجم مایعات

 

 

سانتی لیتر=10میلی لیتر

 

دسی لیتر =10سانتی لیتر= 100میلی لیتر

 

لیتر =10دسی لیتر= 100 سانتی لیتر= 1000میلی لیتر

 

دکا لیتر =10لیتر= 100دسی لیتر

 

هکتو لیتر= 10 دکا لیتر =100 لیتر

 

کیلو لیتر= 10هکتولیتر= 1000لیتر

 

یک بشکه= 919/4 هکتو لیتر

 

یک لیتر معادل با حجم یک کیلوگرم آب خالص در شرایط استاندارد می باشد واین حجم تقریبا معادل 1000 سانتیمترمکعب ویا یک دسی متر مکعب است

 

متر مکعب = 10هکتولیتر =1000 لیتر

 

 

مقیاس وزن

 

 

واحد وزن عبارت از گرم است که معادل با وزن یک سانتیمتر مکعب آب مقطر 4 درجه سانتیگراد حرارت در خلا می باشد.

 

سانتی گرم =10 میلی گرم

 

دسی گرم = 10 سانتی گرم= 100میلی گرم

 

گرم = 10دسی گرم = 1000 میلی گرم

 

دکا گرم =10 گرم

 

هکتو گرم = 10 دکا گرم=100گرم

 

کیلو گرم= 10هکتو گرم = 1000گرم

 

تن= 1000کیلو گرم

 

یک لیتر آب = یک کیلو گرم

 

یک لیور فرانسه = 5/497 گرم = تقریبا نیم کیلو

 

یک پوند انگلیسی = 16 انس انگلیسی = 6/453 گرم

 

هندردویت انگلیسی =112 پوند

 

هندردویت آمریکایی = 100 پوند

 

 

اوزان و مقیاس ها در ایران

 

 

یک خروار = 64000مثقال =96/296کیلو گرم =100من سقط

 

یک من سقط = 640 مثقال =9696/2 کیلو گرم = 4 چارک = 40 سیر

 

یک چارک =160 مثقال=4/742 گرم = ده سیر

 

یک سیر = 16مثقال = 24/74گرم

 

یک مثقال = 64/4 گرم =24 نخود

 

یک نخود = 1933/0 گرم = 4 گندم

 

یک ری = 2560 مثقال =8784/11کیلو گرم = 4 من سقط

 

یک من شاهی = 1280مثقال = 9392/5 کیلو گرم = 2 من سقط

 

یک پوط = 3520 مثقال = 3328/16 کیلو گرم = 5/5 سقط

 

یک قیراط = 9/205 گرم

 

 

مقیاسها و روابط بین آنها

 

 

متر = 100 سانتیمتر= 28/3فوت = 96/0ذرع

 

کیلو متر= 1000 متر = 3280 فوت = 960 ذرع

 

ذرع = 104 سانتیمتر = 16 گره = 32 بهر

 

یارد = 914/0 متر =36 اینچ

 

اینچ = 54/2 سانتیمتر = 83/0 فوت

 

فوت = 12 اینچ = 305/0 متر

 

فرسنگ = 6000 ذرع = 6 کیلومتر

 

میل انگلیسی = 3پا =36 اینچ = 4/91 سانتی متر

 

هکتار = 10000 متر مربع = جریب = 47/2 ایگر

 

ایگر = 404/0 هکتار = 4048 متر مربع

 

لیتر = 1000 سانتیمتر مکعب = یک کیلو گرم آب

 

گرم =43/15 گرین = تقریبا 5 نخود

 

کیلو گرم = 1000 گرم = 2/2 پوند = تقریبا یک سو م من تبریز

 

من شیراز= 720مثقال = 45 سیر