بازی های کلاسی

بازدید: 4280 بازدید
بازی های کلاسی
teach98.ir

بازی های کلاسی

 

مقدمه


با نگرشی کوتاه بر اهمیت و نقش ورزش و تربیت بدنی در فرایند اجتماعی شدن و رشـد و تعـالی جسمی و روحی و روانی کودکان و نوجوانان می توان به جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس پی برد. بازی های سازمان یافته و درست طراحی شده با اهداف آموزشی و تربیتی،نه تنهابه رشـد اجتمـاعی کودکـان و نوجوانان میهن عزیزمان کمک می کند.بلکه به طور متقن نقش اساسی در قانون پذیرکردن دانش آموزان در جامعه دارد. جهت عینی کردن ارزش درس تربیت بدنی درمدارس می توان آن را یک وسیله تربیتـی مهـم دانست .


با این دیدگاه و با عنایت به محدودیت های مکانی و امکاناتی فراوان که برای اجـرای بـازی هـای بیرون از کلاس پیش روی مربیان و معلمان عزیز می باشد،

برآن شدیم که در جهـت هرچـه غنـی ترکـردن ساعات درس تربیت بدنی در مدارس خصوصا در فصل سرما و مواقعی که امکان تشکیل کلاس در محوطه باز آموزشگاه میسر نمی باشد؛به تهیه و تدوین مجموعه ای از بازی ها بپردازیم که قابلیت اجـرا در داخـل کلاس را داشته باشند؛و شرایطی را فراهم سازند تا محدودیت ها،جای خود را به فرصت ها دهند.
مجموعه گردآوری شده به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایرانی شامل سی و چهار بازی کلاسی می باشد که با تاکید بر جنبه های جسمانی درس تربیت بدنی و با هداف تقویت هوش وعملکردهای جسمانی و با استفاده از وسایل ساده و در دسترس دانش آموزان و مربیان محترم تربیت بـدنی قابل اجرا می باشند و امید آن را داریم که این مجموعه با شرکت همکاران محترم در مسابقه
بازی هـای کلاسیو ارائه بازی های پیشنهادی غنی تر و کاربردی تر گردد،تا با توکل به آستان حق بتوانیم در سالی که مزین است بهسال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانیو همگام با اجرای سند تحول بنیادین به سهم خود قدمی در جهت تحول در تربیت بدنی و جسمانی دانش آموزان عزیز ایران اسلامی برداریم.


۱ . نام بازی: رد کردن کیف امدادی


هدف : همکاری و تعاون ، حس رقابت و بهبود سرعت


تعدادبازیکنان:به تعداددانش آموزان کلاس


ابزارلازم:توپ مدیسینبال یاکیفی بزرگ ویاکیسه شنی


سن بازیکنان:محدودیت سنی ندارد.


شکل بندی:به صورت نیمکت های کلاس


شرح بازی: دانش آموزان را به تعداد ردیف نیمکتهای کلاس به چند گـروه مساوی تقسیم می کنیم . توپی نسبتا سنگین (مدیسنبال) کیفی بـزرگ و یـا کیسه ای شنی را به اولین نفرات هرگروه داده و از آنها میخواهیم که بـا رد کردن شئ مزبور به افراد گروه خود بازی را بصورت امدادی شروع کننـد .
گروهی که توپ را سریعتر به آخرین نفر خود برساند یـک امتیـاز خواهـد گرفت . تیمی که در مدت زمان کمتری مجموع امتیازاتش به حد مشخصی برساند به عنوان گروه برنده شناخته خواهد شد .

۲ . نام بازی : رد کردن کلاه


هدف : دقت و هوشیاری و بهبود سرعت دسـت،بهبودفاکتورهای آمـادگی


جسمانی،ایجادهیجان ونشاط


تعدادبازیکنان:به تعداددانش آموزان کلاس


ابزارلازم:کلاه یاهرشی دیگرمثل شال گردن


سن بازیکنان:محدودیت سنی ندارد.


شکل بندی:به صورت نیمکت های کلاس یابه دلخواه معلـم بـه صـورت ایستاده


شرح بازی: مربی کلاهی رابرسراولین نفرردیـف جلـویی کـلاس قرارمـی دهـد.وازاومــی خواهدکــه پــس ازشــروع بــازی کـلاه رابرســرنفرکناری قراردهدو…پس ازگذشتن وقت مشخصی )مثلا۲۰ثانیه(کلاه برسرهربازیکنی باشداوازبازی خارج می شودوبایدهرجریمه ورزشی که معلم می گویدانجام دهد.مثلا۵تادرازنشست -۵تابشین پاشو-۵تاشنا-۵تـالی لـی-۵تـاکلاغ پـر- تکراریک جملـه خنـده داردرحـین حرکـت دروسـط کـلاس یادرحالـت ایستاوبدون حرکت ،یاهرکاری که به نوعی باعث نشاط وهیجان بین دانـش آموزان شودمثلا۵بارگرمکن ورزشی ات رابپوش ودربیاروغیره درضمن معلم می تواندبنابه سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان ازدانش آموزان اخراجی
بخواهدتمام حرکات راپشت سرهم اجرا کنندیافقط یک حرکت رابـه عنـوان جریمـه انجام دهندهمچنین معلم می تواندجهت ایجادهیجان بیشـتردربازی ازنفـرات اخـراج شده جهت تعیین جریمه نفرات اخراج شده بعدی استفاده نمایدالبتـه بهتراسـت ایـن کاربانظارت معلم انجام شود.بازی تامشخص شدن نفرنهایی ادامه دارد.


۳ . نام بازی:بیا فراموش نکنیم (نام قبلی را فراموش نکرده)


هدف: چابکی، سرعت انتقال، پرورش دقت،ایجادهمکاری وتعاون


تعدادبازیکنان:کلاس دردوگروه


ابزارلازم:اشیاموجوددرکلاس


سن بازیکنان: ۹تا۱۱سال


شکل بندی: نشسته سرجای خود


شرح بازی:
با فرمان مربی، نفر اول یک گروه برخاسته به سرعت حرکت میکنـد و بـه یکی از اشیاء داخل کلاس دست زده )یا اشاره میکنـد( و نـام آن را بلنـد میگوید و برجایش برمیگردد و بعد ازنشستن او نفر بعدی بلافاصله عمل او را تکرار میکند و با این تفاوت که او باید اول نام شییء را که نفر قبلی برده تکرار و سپس نام شیء دیگری را به آن اضافه کند. بازی تا وقتی که نفرات گروه بتوانند بدون اشتباه اسامی اشیاء را تکرار کنند، ادامه مییابد. وقتی که
یکی از نفرات دچار اشتباه شد، نوبت گروه دوم فرا میرسد. تعداد اشیاء نـامبرده شده به حساب امتیاز گروه اول گذاشته میشود مثلاً اگر گروهی توانست نام پنج
شی را پشت سر هم بگوید و ششمین نفر دچار اشتباه شد پنج امتیاز به حساب او گذاشته میشود. بازی در پنج مرحله انجام میگیرد. در پایـان گروهـی که دارای امتیاز بیشتر باشد برنده بازی محسوب میگردد.


نکته:ب
رای اینکه همه بچه های در بازی شرکت داشته باشند نوبت بعدی هر گـروه باید از فردی شروع شود که در نوبت قبلی دچار اشتباه شده است.

۴ . نام بازی:دوچرخه سواری


هدف: استقامت عضلات دست وایجادهماهنگی عصبی عضلانی


تعدادبازیکنان:به دلخواه


ابزارلازم:میزهای کلاس


سن بازیکنان:۹تا۱۳سال


شکل بندی:دلخواه


شرح بازی: تعدادی از دانش آموزان در فواصل بین میزهای کلاس قرار می گیرند و پس از فرمان مربی دست خود را بر روی طرفین دو میز کناری می گذارند و پاها را از زمینباند کرده و حرکتی شبیه پا زدن دوچرخه سـوار را تقلید می نمایند. دربین افراد مزبور شخصی که استقامت و بردباری بیشتری از خود نشان دهد و از سایر افراد بیشتر پا بزند برنده خواهـد بـود . بـازی دوچرخه سوار را می توان در گروههای مختلف اجرا کرد و نفر نهایی کلاس را از طریق رقابت بین نفرات اول گروهها مشخص کرد .همچنین معلم مـی تواندجهت تقویت همـاهنگی عصـبی عضـلانی شـکل مسـابقه راسـخت
ترکنـدمثلاازدانش آمـوزان بخواهـددرحین پـازدن حرکـت سـربه طـرفین یابالاوپـایین رانیزبـه آن اضــافه کننـدیادرحین انجــام حرکـات پاوسـریه شعاریاجمله ورزشی راهم تکرارکنند).البته کسی که بتواندبه صورت صحیح ایــن ســه کاررابــاهم انجــام دهــدازهماهنگی عصــبی عضــلانی بــالایی برخورداراست.


۵ . نام بازی :بازی باحروف


هدف:تقویت سرعت عمل وچابکی ؛تقویت قدرت عضلات پا،تقویت حس
همکاری وتعاون


تعدادبازیکنان:کلاس دردوگروه بابیشتر


ابزارلازم:تعدادی مقوادرابعادکوچک ؛تعدادی گیـره یاسـطحی مسـطح بـه تعدادگروه ها؛یک طناب برای نصب به دیوار؛ماژیک


سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی:ندارد


شــرح بــازی:

درایــن بــازی بــه تعــدادتیم هــا)اگربــازی گروهــی اجراشــود(یــانفرات)اگربــازی انفــرادی اجراشــود(جملــه یاکلمــه (ترجیحاورزشی)تعیین می کنیم.تک تک حـروف جمـلات یاکلمـات رابـه صورت مجزاروی هرمقوابه صورت درشت بایک ماژیک می نویسـیم بایدتوجـه داشت که جملات انتخابی برای همه نفرات یاگروه هایکسان باشد.مثلامـی تـوان ازدوجملــه (انقــلاب ماانفجــارنوربود)و(ســلامتی ونشــاط بــاورزش)اســتفاده کرد.مقواهارادریک گوشه کلاس قرارمی دهیم وازدانش آموزان می خـواهیم کـه هربارباطی کردن مسیریکی ازمقواهاراکه شامل حـروف مـی باشـندبرروی سـطح صاف قراردهندیابایک گیره به طناب متصل به دیواروصل کنندتازمانی که جملـه موردنظرکامل شوددرضمن مسیری که بایدطی شودشامل چندمانع است که دانش آموزان بایدبه صورت مارپیچ آن راطی کنندوپس ازآن درایستگاه بعدچندحرکت بشین پاشوراانجام دهندسپس مقواهارادرمحـل صـاف قراردهنـد.هرگروهـی کـه درزمان کمترموفق به کامل کردن جملات شودبرنده خواهدشد.


۶ . نام بازی:قایق بادی


هدف: استقامت و افزایش حجم دستگاه تنفسی


تعدادبازیکنان:۲یا۴نفر


ابزارلازم:قایق کاغذی یاتوپ پینگ پنگ یاهرشی دیگر


سن بازیکنان:۸تا۱۸سال


شکل بندی:به شکل اطراف میز


شرح بازی: مربی بر روی میز تحریریک قایق کاغذی قـرار مـی دهـد و از دانش آموزانی که پیرامون آن قرار گرفته اند می خواهد که با فـوت کـردن قایق را بسوی منطقه دیگران برانند. دانش آموزان همزمان با اینکه قایق را از خود دورمی کنند ضمنا مانع از آن می شوند که از منطقه آنها به پایین سقوط کند. سقوط قایق از هرمنطقه منجر به خارج شدن شخص مربوطه می گردد.
بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا نفر نهایی هرگروه مشخص گردد. با رقابت بین نفرات اول گروهها بازیکن ممتاز کلاس شناخته خواهد شـد. مربی می تواند به جای استفاده از قایق کاغذی از اشیای دیگری مانند توپ پینگ پنگ استفاده کند.


۷ . نام بازی :بلند شدن و نشستن


هدف:تقویت قدرت شناخت وسرعت عکس العمل


تعدادبازیکنان:به دلخواه یاهمه دانش آموزان


ابزارلازم: ماژیک یاهرشی دیگر


سن بازیکنان:۸تا۱۸سال


شکل بندی:دلخواه


شرح بازی:
به بچه ها چند عدد رو یادآور می شوید. هر وقـت شـنیدیدیک، دسـت راسـتتون رو بلند کنید، با شنیدن عدد دو، دست چپتون رو بلند کنیـد، بـا شـنیدن عـدد سـه، بلنـد بشوید و با شنیدن عدد چهار بشینید. که گه گداری که حواسشون نبود و یا ایـن کـه ناخودآگاه بعضی ها از جاشون بلند می شوند، این بازی رو اجرا میکنند و بچه ها هـم به همدیگه تذکر می دهند که عدد ها رو اشتباه نکنند )چون بین دو ردیف مسابقه مـی گذاریم که کدوم ردیف دیر تر دچار اشتباه میشه(. بازی دیگری که در بخش نشستن و بلند شدن قرار می گیردو به صورت رقابتی اجـرا می گردد، نشستن و بلند شدن با نگاه کردن به ماژیک.
دو ماژیک،یکی در دست راست (آبی) و دیگری در دست چـپ(قرمـز) گـرفتم و بـه بچه ها می گوییم اگه سر ماژیک دست راست رو بلند کردم دستهاتون رو ببرید بـالا و اگه سر ماژیک دست راست)آبی( رو پایین آوردم دست هاتون رو بیارید پایین.
و اگه سر ماژیک دست چپ (قرمز) رو بالا بردم، خودتون بلنـد بشـید و اگـه پـایین آوردم، بشینید.ضمن این که اگه هر دو ماژیک بلندمی شوند، بچه ها هم باید دستشون رو بالا ببرند و هم خودشون در حالت ایستاده باقیبمانند و در این بـین در هـر ردیـف بعضی از بچه ها که دچار اشتباه شوند نوعی نشاط در کلاس حاکم می شود.


۸ . نام بازی :کشیدم کش آمد


هدف :تقویت عضلانی وعکس العمل بدن و تقویت هوش


تعداد بازیکنان : گروههای چهار یا شش نفری


ابزار لازم :چیزی لازم نیست .


سن بازیکنان:۸تا۱۵سال


شکل بندی:خطی


شرح بازی:
در این بازی یکنفر از افراد که قوی هیکل است بعنوان مادر یا سرگروه تعیین می شود وبقیه بترتیب قد پشت سر او قرار گرفته ومحکم کمر نفـر جلـوئی خود را میگیرند نفری که پشت سر مادر قرار گرفته (نفـر دوم )مـی گویـد
(میروم هیزم بیاورم )وبقیه بچه ها همصدا گفته اورا تکرار می کنن .مادر می گویید )شما هم بروید (آن ها پاسخ می دهند )تیشه ماکندتر است (مادرمی گویید )بپرید تا تیز شود (وآنها همگی می پرند سپس مادر می گویید) بروید هیزم بیاورید (آنها پاسخ می دهند )طنابمان کوتاهتر اسـت (مـادر میگویـد )بکشید تا دراز شود (وبچه ها به دستور مادریا سرگروه محکم وسـریع تـر همدیگر رابه عقب می کشند. در این هنگام چنانچه یک نفر از بچه ها دستش رها شود بعنوان بازنده از بازی بیرون می رود وبازی دوباره مثل قبل اما بـا یک نفر کمتر ادامه پیداکند تا آخرین نفر بعد بازی با گروه دیگر شروع می شود درپایان به نفرات برترهرگروه امتیازداده می شود.

۹ . نام بازی:دستمال یاکلاه ربودن


هدف بازی : افزایش استقامت عضلانی وچابکی


تعداد بازیکنان : هر گروه ده یا بیشتر


ابزار لازم : تعدای دستمال یا کلاه


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:دایره وار


شرح بازی:
در این بازی دانش آموزان به شکل دایره بصورت چمباتمه می نشینند .ویک نفر بعنوان) رباینده کلاه (شروع کننده بازی در بیرون محوطه دایره شکل راه میرود ودانش آموزان دیگر بادست دستمال یا کلاه خودرا می گیرد ومواظب کلاه خود هستند .فرد بیرون محوطه در یک فرصت مناسب دستمال یا کلاه یکی از دانش اموزان را ربوده به دور محوطه دایره ای شکل فرار می کنـد.

صاحب کلاه باید فرد رباینده را تعقیب کند تااورا بگیرد .اما رباینده دستمال فورافرار کرده وجای آن دانش آموز را می گیرد . وبازی به همـان شـکل ادامه مییابد تا تمام دانش آموران در بازی شرکت کنند.

 ۱۰ . نام بازی: شاه ودلقک


هدف:تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی بـه دلخـواه معلـم_ایجادنشـاط وهیجان


تعدادبازیکنان:گروه های ۵تا۶نفر
ه


ابزارلازم:یک جعبه کبریت


سن بازیکنان:۸تا۱۸سال


شکل بندی:دایره وار


شرح بازی:
این بازی به این صورت اجرامی شودکه کلمات شاه ؛دلقک؛ چیستان ورزشی ؛پوچ،تکراریک جمله وغیره رابرروی هرکدام ازشش ضلع یک قوطی کبریت خالی می نویسیم داخل قوطی کبریـت هـم چندچیسـتان ورزشـی بـرروی کاغذمینویسیم وقرارمی دهیم کسی که قـوطی رامـی اندازدباهربارانـداختن قوطی باتوجه به کلمه ای کـه مـی آیدبایـداعمال خواسـته شـده راانجـام دهدمثلااگرشاه آمدمی تواندهرفردی راکه خواست ملزم به اجرای هرحرکت ورزشی کندیاباآمدن دلقک هرفردی راملـزم بـه اجـرای یـک شـیرینکاری کندوباآمدن چیستان ورزشی ازداخل قوطی یک چیستان برداردوازفرددلخواه سوال کندوغیره .


۱۱ . نام بازی:سلام سلام


هدف :کنترل تنفس وبالابردن قدرت بدنی وتقویت عضلات پا


تعداد بازیکنان :به هر اندازه


ابزارلازم:وسیله ای نیاز نیست.


سن بازیکنان:۹تا۱۳سال


شکل بندی:به شکل مربع


شرح بازی:
یک مربع به اندازه دومتر دردومترمربع در قسمت خالی کلاس می کشیم .یک نفر در داخل مربع وبقیه در دور مربع می ایستند آن دانـش آمـوزی کـه در داخل مربع است .با سلام سلام گفتن وبا یک پا (لی لـی )از داخـل مربـع خارج می شود و آن نفراتی را که دور مربع هستند دنبال مـی کنـد واگـر دستش به یک نفر از آنها خورد باید آن دانش آموز خودش را در داخل مربع برساند . واگر احیانا
نتوانست این کار را انجام بده از بازی بیرون می رود اما با رساندن خود به داخل مربع وبا گفتن (سلام سلام )وبا یک پـا بیـرون آمده بچه های دورمربع را تعقیب میکند وبچه ها آرام روی خط مربع حرکت میکنند تا دست آن فرد به آنها نخورد . اگر فرد تعیب کننده پایش به زمـین خورد یا اینکه سلام گفتن یادش برود.باید دوباره از وسـط مربـع بـازی را شروع کند .


۱۲ . نام بازی:انداختن توپ به سبد


هدف: دقت وتمر کزحواس ، هماهنگی چشم بادست


تعداد بازیکنان : بصورت گروهی چهار تا شش نفری


ابزارلازم : به تعدا گروه ها سبد وتوپ یاحلقه پلاستیکی


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:به صورت خطی


شرح بازی:دانش آموزان بصورت گروههای چهار یا شش نفر تقسیم میکنیم .درکنار دیوار دو عدد سبد قرار داده از گروهها می خواهیم که توپ هـا را داخل سبد بیندازند. هرگروهی که بیشترین توپ را داخل سبد بیندازد تشویق وبرنده محسوب می شود . بعد گروههای بعدی به همان صـورت بـازی را ادامه می دهند.
نکته :می توان به جای انداختن توپ ازحلقه پلاستیکی هم استفاده کردبه این
صورت که حلقه هابه داخل یک میله انداخته شوند.

۱۳ . نام بازی: گوشه


هدف : گرفتن خانه برای خود ،دقت وسرعت


تعداد بازیکنان : هفت نفر


ابزارلازم:گچ


سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی:به صورت چهارگوشه


شرح بازی:
درداخل کلاس یک مربع را با گچ به اندازه چهار در چهار) ۴در( ۴رسم می کنیم . درابتدا تمامی افراد بیرون مربع قرار می گیرند. و با سوت فرد بیـرون شکل بسوی میدان می دوند هر کس زود تر به هر گوشه )خانه (یا مستطیل رسید آنجا را تصرف می کند .دونفر بیرون با قی می مانند وبه فکر تصـرف گوشه های دوستان خودشان هستند .درهر ۳۰ثانیه مکان ها عوض می شوند
.آن دانش آموزدر وسط بدون گوشه مانده است می تواند در موقع جابه جا شدن دوستان گوشه آنها را بگیرد. خانه خود قرار بدهد .فردی که بدون خانه مانده بازنده ودو نفر دیگر به وسط بازی می آیند بازی ادامه می دهند.


۱۴ . نام بازی: دارت


هدف:تقویت نشانه گیری وقدرت تمرکز؛هماهنگی چشم بادست


تعدادبازیکنان:به تعداددارت های موجود


ابزارلازم:دارت مغناطیسی یا دارت پارچه کشمیری و توپ مخصوص .


سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی :به دلخواه


شرح بازی:
دانش آموزان به ترتیب به سمت دارت نشانه گیری می کنندبااین توجه کـه هدف گیری به دایره های نزدیک به مرکزامتیازبیشتری دارد.جمـع امتیـازات هرنفرکه بیشترباشدبرنده آن فردبرنده خواهدبود.


نکته:۱این بازی به صورت گروهی هم قابل اجرامی باشدبه این صورت که جمع امتیازات نفرات هرگروه که بیشترباشدآن گروه برنده بازی خواهدبود.

نکته :۲برای سنجش میزان دقت بیشتردانش آموزان می توان بازی رابه ایـن صورت انجام دادکه هرنفرپس ازچنددورچرخیدن به دورخود پرتاب دارت راانجام دهد.

۱۵ . نام بازی:بیا غافل نباشیم


هدف: ایجاد هماهنگی بین اعصاب و عضلات بدن، دقت و هشیاری و تقلیل  چالاکی


تعداد بازیکنان : ۱۰الی ۴۰نفر


ابزار لازم : یک عدد طناب به طول ۴الی ۵متر و یک عدد
توپ یا چیـزی مشابه آن


سن بازیکنان : ۸الی ۱۲ساله


شکل بندی: درفضایی که حداقـل ۱۰ × ۱۵مترباشـدبه طورمثـال کـلاس خلوت


شرح بازی : در کلاس دایره ای نسبتاً بزرگ به شعاع ۳الی ۴متر رسم می نماییم. آن گاه ، بازیکنان طوری که فاصله ی آنان از یک دیگر مساوی باشد ، هشیارانه بر محیط دایره به طور ایستاده قرار می گیرند. مربی توپی را بر سر طنابی که طول آن تقریباً مساوی با شعاع دایرهاست ، وصل کرده و سر دیگر طناب را در دست گرفته و حرکت دورانی را به آن اعمـال مـی کنـد ، بـه طوری که توپ با فاصله ی کمی از سطح زمین بر روی محیط دایره دوران کند و بازیکنان موظفند با دقّت و هوشیاری کامل، هم زمان با رسیدن توپ به نزدیکی پای خود جهش کنند، تا جایی که توپ و طناب از زیر پای شان عبور کند. یعنی ، سعی بر این داشته باشند که توپ و طناب به پـای شـان اصابت نکند.


بازی های کلاسی


بازیکنانی که اعصاب و اعضای بدن شان هماهنگی لازم را ندارد ، با توپ برخورد نموده و باعث برکناری آن ها خواهد شد. این بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند ، تا غافلین از بازی کنار گذاشته شوند و بالاخره ، آخرین فرد باقی مانده به عنوان بازیکن هوشیار مشخص می گردد. در ایـن بـازی شعاع دایره و طول طناب به تعداد بازیکنان و ارتفاع توپ دورانی از سـطح زمین به سنّ آن ها بستگی دارد. این بازی را می توان به شکل دیگری نیـز اجرا کرد. به این ترتیب که ، به جای آرایش دایره ای، تمامی بازیکنان را در یک ستون آرایش داد و با غلتاندن توپ به سوی ستون بازیکنان را وادار به جهش کرد ، تا توپ از زیر پای شان بگذرد.
نکته : نتیجه مهم بازی فوق این است که باعث دقت و هوشیاری در کودکان شده و عادات ناپسند غفلت را در آنان از بین می برد و ضمناً ، با شناسایی بازیکنان ضعیف می توان با انواع بازی ها مانند طناب بازی هماهنگی های لازم را بین پاها و دست ها و چشم ها تقویت نمود.


۱۶ . نام بازی:موش برو تله بسته شد


هدف: هماهنگی با گروه ، سرعت و تحرک، سرگرمی


تعدادبازیکنان : تمامی دانش آموزان


ابزارلازم :وسیله ندارد


سن بازیکنان:۷تا۱۲


شکل بندی:دایره وار


شرح بازی :
نصف کودکان در دایره ای دست به دست هم می ایستند.
بقیه کودکان با فاصله ۱/۵متر از محیط دایره اول دور آنها قرار می گیرند. با سوت مربی کودکان در دو دایره و در جهت مخالف هم دور مـی زننـد و مـی خوانند :
منم موش منم موش منم حیوان باهوش
پیشی دشمن جونم همه اش ورد زبونم
از گربه گله دارم هراس از تله دارم
بایک لقمه پنیرم به هر دامی اسیرم
شعر که تمام شد و به کلمه اسیرم رسیدند کودکان ) تله ( دستهای خـود را بـالا می برند و کودکان دایره بیرونی ) موش ها ( از فاصله بین کودکان تله به داخـل تله می روند و ادای موش ها را در می آورند.پس از لحظلاتی مربی فرمان بسـته شدن تله را می دهد .دست کودکان تله به هم قفل می شود.اگر کـودکی در تلـه مانده جزء تله می شود و از تعداد موش ها کم می شود این بازی ادامه مییابد تا همه موشها به تله بیفتند.


۱۷ . نام بازی: موشک بازی


هدف:افزایش سرعت وانعطاف دست ایجادنشاط وهیجان


تعدادبازیکنان:به صورت ۲نفره یاگروهی درقالب همه کلاس


ابزارلازم:تعدادی موشک کاغذی


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:درقالب ردیف های کلاس دردوردیف


شرح بازی:
دراین بازی کلاس به ۲گروه تقسیم می شودبه هرگروه تعداد۱۰عددیابه دلخـواه موشک کاغذی می دهیم باشروع زمان وبه فرمان شـروع معلـم دانـش آمـوزان شروع به پرتاب موشک به سمت هـم مـی کننـددرپایان وقـت هرگروهـی کـه تعدادموشک کمتری درمکان خودداشته باشدبرنده خواهدبود.


۱۸ . نام بازی: موانع


هدف: افزایش دقت وهماهنگی اعضای بدن باهم؛حفظ تعادل اشیا


تعدادبازیکنان:به تعدادداوطلبین


ابزارلازم:چندقاشق پلاستیکی به تعدادداوطلبین ؛یک یاچندتوپ پینگ پنگ


سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی:به صورت گروهی یاانفرادی


شرح بازی:
بازی به این صورت اجرامی شودکه یک قاشق پلاسـتیکی دردهـان یـک دانـش آموزمی گذاریم ودرداخل قاشق یک تـوپ پینـگ پنـگ قرارمـی دهـیم دانـش آموزبایدباشمارش های یک ویک ویک
دو و دو و دوتاده و ده وده بقیه دانـش آموزان ازبین موانع)
ردیف میزهای کلاس (یـاموانع دیگرنظیرچندبشـین وپاشـوبه سمت تخته سیاه کلاس حرکت کندهرکس که این مسیرراسریع ترطی کندبـدون این که توپ ازداخل قاشق بیفتدبرنده بازی خواهدشد.

بازی می تواندبه صـورت گروهی وهمزمان باچندنفراجراشودبدین صورت کـه هرگروهـی کـه اعضـای آن سریعتراین مسیرراطی کندبرنده خواهدشد


نکته:۱اگرتوپ درحین طی کردن مسیرازداخل قاشـق بیافتـددانش آموزبایـدتوپ رابرداردوداخل قاشق بگذاردوبعدمسیرراادامه دهـدواین کاررابایـدخودش انجـام دهدوبقیه اعضای گروه نبایدبه اوکمک کنند
نکته:۲درپایان شمارش های یک ویک ویـک ،دو ودو ودو بقیـه دانـش آمـوزان بهتراست زمانی که بـه شـماره ۱۰رسـیدندیک شعارورزشـی یاجملـه )انقـلاب ماانفجارنوربود(تکرارشودودوباره شمارش تکرارشود.

 


۱۹ . نام بازی : حلقه و شانس


هدف: تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی افزایش دامنه حرکتی مفصـل
مچ دست-ایجادنشاط وهیجان


تعداد بازیکنان : به تعداددانش آموزان کلاس


ابزارلازم: گچ ’ توپ پینگ پنگ ’ دانش آموزان


سن بازیکنان:۷تا۱۳سال


شکل بندی:به صورت گروه های چندنفری


شرح بازی:
با استفاده از گچ ۵دایره روی زمین می کشیم . به طوری که دایره هـا روی یک خط مستقیم بگیرد و فاصله های بین آن ها ۲۰سانتیمتر باشد . عددها را با اختلاف ۵تا فاصله می نویسیم . مثـل: ۲۵ ’ ۲۰ ’ ۱۵ ’ ۱۰ ’۵سـپس دانش آموزان را در گروه های ۴نفری تقسیم می کنیم و به ترتیـب از هـر گروه می خواهیم تا در فاصله ی یک متری پشت حلقه اول قرار بگیرد . بعد
توپ را به او می دهیم و او آن را بدون حرکت تمام دست و فقـط بـا حرکت مچ دست درون یکی از دایره ها می اندازد درون هردایره یک قرعه قرارمی دهیم که قرعه هامی توانندبنابه خواست معلم چنـدحرکت ورزشـی یاانجام شیرین کاری باشد. پس از محاسـبه ی امتیازهـا توسـط یکـی از اعضای گروه هر گروهی که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده است .


۲۰ . نام بازی :بولینگ


هدف : هماهنگی چشم بادست، تقویت نشانه گیری،تقویت عضلات دست


تعدادبازیکنان:همه دانش آموزان


ابزارلازم:تعدادی شیشه نوشابه بزرگ ومقداری خاک،یک تـوپ پلاسـتیکی کوچک
سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی:به صورت گروهی یاانفرادی


شرح بازی:
مقداری خاک یاماسه یاآب رادرون یک شیشـه پلاسـتیکی نوشـابه بـزرگ میریزیم ودرب آن رامحکم می بندیم وآن رابه عنوان هدف برروی سـکوی جلوکلاس قرارمی دهیم وازدانش آمـوزان مـی خـواهیم کـه بایـک تـوپ پلاستیکی کوچک به سمت هدف پرتاب کنند.هرنفرسه پرتاب می تواندانجام دهدکســــی کــــه بــــااولین پرتــــاب بتواندشیشــــه نوشــــابه رابیانـدازد۳امتیـازمیگیردهمچنین کسـانی کـه بـادومین وسـومین پرتــاب بتوانندشیشه نوشـابه رابیاندازندبـه ترتیـب ۲و۱امتیـازمی گیرنـددرمجموع افرادیاگروهی که مجموع امتیازات آنهابیشترازسایرین باشدبرنده خواهندشد.
نکته:برای سخت ترشدن بازی وسـنجش میـزان همـاهنگی چشـم بادسـت وتقویت آن می توان ازدانش آموزان خواست که پس ازچنددورچرخیدن به دورخودحرکت پرتاب راانجام دهند.

 

۲۱ . نام بازی :چرخ خاک کشی


هدف : تقویت عضلات دست ،کتف و کمر


تعدادبازیکنان:همه دانش آموزان کلاس


ابزارلازم:ابزارخاصی لازم نیست.


سن بازیکنان:۹تا۱۵سال


شکل بندی: دوبه دو


شرح بازی: هم بازی هاپشت سر هم می ایستند نفر جلـو دسـت هـایش را صاف روی زمین می گذارد . نفر پشت سری پای او را از مچ یا زانو گرفته از زمین بلند می کند ، نفر جلویی که روی دست هایش قرار گرفته با دست های خود به طرف جلو حرکت می کند هم بازی هاپشت سراو راه می روند. تکرار همین عمل با تغییر جا ادامه می یابد.درنهایت دانش آموزی که مدت زمان بیشتری روی دستهایش بتواندراه برودبرنده می شود.


نکته:۱برای جالب ترشدن این بازی ازدانش آموزبخواهیددرحین راه رفـتن
یک جمله خنده دارراتکرارکند.


نکته-۲ازدانش آموزان بخواهیدبااحتیاط پاهای دوسـت خودرابگیرنـدواین
حرکت راانجام دهند.


۲۲ . نام بازی:گوش کن و انجام بده


هدف:شناخت وارزشیابی آموخته های دانش آموزان(شناخت نوع حرکـات ورزشی)


تعدادبازیکنان:همه دانش آموزان کلاس


ابزارلازم:نیازبه ابزارخاصی نیست.


سن بازیکنان:۸تا۱۵سال


شکل بندی:به دلخواه


شرح بازی:
دانش آموزان به دو دسته تقسیم می شوند. از هر گروه می خواهیم تاباشنیدن نوع خاصی ازکلمات یک نوع ازحرکات ورزشی راانجـام بدهنـد.بـه ایـن صورت که مثلایک گروه )گـروه انعطـاف( وگـروه دیگـر)گـروه جنـبش( نامگذاری می شوند.معلم هرگاه کلمه انعطاف رابه زبان آوردگروه انعطـاف بایدیک حرکت انعطافی ازخودنشان دهندوآن حرکت راتـا۵شـماره انجـام دهندوگروه جنبش بایدحرکت درجازدن راانجام دهدوهمزمان جمله )سلامتی ونشاط باورزش (راتکرارکنند.بالعکس هرگاه معلم کلمه جنبش رابـه زبـان آوردگروه جنبش بایدیک حرکت جنبشی انجام دهندوگروه انعطاف حرکـت درجازدن راانجام دهندوهمزمان بادرجازدن یک جمله ورزشی دیگریاجملـه ای نظیر)انقلاب ماانفجارنوربود(رابه زبان آورند.بایدتوجه کردکه هرگـروه نبایدحرکت تکراری انجام دهددرصورت تکراری بودن حرکـت آن گـروه حذف می شودوگروه دیگربرنده می شود
.


۲۳ . نام بازی:بشین و پاشو


هدف: تمرکز حواس و بهبود سرعت عمل ها


تعداد بازیکنان: به تعداد افراد داوطلب


ابزار لازم: ندارد


سن بازیکنان:۷تا ۱۸ساله


شکل بندی:خطی یادایره وار


شرح بازی: بازیکنان در محوطه نزدیک به هم می ایستند.مربی کلماتی مانند بشین ، پاشو ، نشین ، پانشو را ادا می کند و آنها موظف به اجراء حرکـات مربوطه هستند .تأخیر و اشتباه در اجراء به منزله ی خطاست و بازیکن خاطی خود به خود از بازی خارج می شود . لازم به ذکر است که لفظ » نشـین « مفهوم » پاشو یا ایستاده بمان « را و لفظ » پا نشو « مفهوم » بشین یا نشسته بمان « را می رساند.
نکته: این بازی هماهنگی و تطبیق رفتاری را با یک گروه اجتمـاعی ایجـاد نموده و دانش آموزان با انجام این گونه بازیها همیشه سعی در تقلیل خطاها دارد.

 

۲۴ . نام بازی :یک قل دوقل


هدف:تقویت دقت وتمرکز؛هماهنگی عصبی عضلانی انگشتان دست


تعدادبازیکنان:گروه های ۴یا۵نفری


ابزارلازم:پنج سنگ


سن بازیکنان:۱۰تا۱۸سال


شکل بندی:دایره وار


شرح بازی:
در این بـازی پنج سنگ منـاسب به اندازه یک حبه قند یـا فنـدق انتخـاب نموده آنگاه قرعه کشی را انجام می دهند به ترتیب قرعه، اولین فرد بازی را شروع می نماید.
۱) اول سنگها را به زمین می اندازند و سپس یکی از آنها را برداشته با بالا انداختن آن یک به یک سنگهای روی زمین را بر می دارد بلافاصـله سـنگ پرتاب شده به طرف آسمان را می گیرد. اگر موفق شد تمام سنگها را بگیـرد و حتــی یک قطعه نیز به زمین نیفتد، بازی را ادامه می دهد و گرنه کار را به نفر بعدی واگذار می کند.
۲) در مرحله دوم تعداد چهار سنگ را به زمین می اندازد و به عـدد دو تـا دوتا بر می دارد.
۳) در مرحله سوم چهار سنگ را انداخته سه سنگ را یک جا و یکی را بـه
تنهایی برمی دارد.
-۴دوباره چهارسنگ را بر زمین می اندازد و آنها را بـا هم برمی دارد.


بازی های کلاسی


۵)جای سنگها را با حرکت انگشتان عوض کرده و دوتا دوتا برمی دارد.
۶) چهارسنگ را ردیف نموده و یک سنگ را در دست نگه مـی دارد و بـه سایر بازیگران می گوید:
شاه سنگرا برگزینند. در حین بازی نباید به این سنگ دست یا سنگ دیگری برخورد نماید. در یک سمت بازیگر دست چپ خود را به صورت دروازه قرار می دهد و در سـمت دیگـر سـنگها را مـی اندازد با دست راست آنها را به طرف دروازه می زند. اگر موفق شد تمـام سنگها را بدون برخورد با شاه سنگبه دروازه وارد نماید و آنها را یکجا بقاپد بازی تمام می شود و او برنده معرفی می گردد.
۷) ۷لازم به توضیـح است به تمـامی مراحل فوق یک
کوماگفته می شود و در ابتدای امر قرار گذاشته می شود مبنی بر اینکه هر کس بـدون عیـب و نقص تعداد ۱۰کوما را پشت سر بگذارد پیروز خواهد بود. در آن صـورت تعداد پنج قطعه سنگ اسم گذاری گردیده و روی دست رقیب گذاشته مـی شود.رقیب باید در یک آن دست را بالا برده و با ایجادخلاء ما بین دست و سنگها آنها را در هوا بگیرد.


۲۵ . نام بازی:کی صندلی داره


هدف:تقویت چابکی وتمرکزوسرعت عکس العمل


تعدادبازیکنان:یک نفربیشترازتعدادصندلی ها


ابزارلازم:تعدادی صندلی


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:دایره وار


شرح بازی:
دراین بازی نیمکت یاصندلی های کـلاس رابـه شـکل دایـره نزدیـک هـم مـی چینـیم. تعداددانش آموزان رابه گونـه ای انتخـاب مـی کنـیم کـه یـک نفربیشترازتعدادصـندلی هاباشد.باصدای دست یاگفتن کلمه شروع دانش آموزان شروع به دویدن بـه دورصـندلی هامی کنندزمانی که صدای دست مجددمعلم شـنیده شـددانش آمـوزان بایدسـریع روی صندلی هابنشینندهرکس که بدون صندلی بماندازدورمسابقه خارج می شود.باخارج شدن هرفردازدورمسابقه یکی ازصندلی هاهم کم می شودتاجایی که تعدادصـندلی هابـه یـک عددبرسدکه دراین صورت هرکس زودترروی آن صندلی بنشیندبرنده بازی خواهدبود.


نکته:برای سخت ترکردن بازی میتوان -۱تعداددانش آموزان را۲یا۳نفربیشترازتعدادصـندلی هادرنظرگرفت.


-۲معلم می تواندبنابرهدف خود)مثلاتقویت عضلات پشت ساق پاباحرکت لی لی یاجفت
پاویاکلاغ پر(ازدانش آموزان بخواهدبه جای دویدن معمولی ازاین حرکات برای چـرخش
به دورصندلی هااستفاده کنندویابرای جذاب ترشدن بازی درضمن انجام این حرکات یک
جمله ورزشی یایک جمله خنده دارراتکرارکنند وگه گاه جهت مسیردویدن تغییرکنـدقابل
توجه است که بااضافه کردن این حالات به بازی اهداف این بازی بهترتقویت می شود.

۲۶ . نام بازی: عکس العمل با ضربه


هـدف : دقـت و هوشـیاری و بهبـود عکـس العمـل وهمـاهنگی عصـبی عضلانی؛تقویت قدرت شنیداری


تعدادبازیکنان:همه دانش آموزان کلاس


ابزارلازم:کتاب یامیزیاهروسیله دیگربرای تولیدصداهای متفاوت


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:دایره واربه صورت ایستاده


شرح بازی: مربی کتابی در دست می گیرد و با دست خود ضرباتی بر روی آن وارد می کند دانش آموزان می بایست با شنیدن صدایی که از زدن دست مربی بر روی کتاب حاصل میشود یکی از دستان خود را بـالا ببرنـد و بـا صدای بعدی پایین آورند.مربی پس از چندبار تکرار این عمل ناگهان دست خود را در فضا و در نزدیکی دفتر بدون حرکت ثابت نگه میدارد.مسلم است که در چنین حالتی صدایی شنیده نمیشود ولی عـده ای از دانـش آمـوزان اشتباها از خود عکس العمل به خرج داده و دست خود را حرکت میدهند.


نکته:برای سنجش میزان هماهنگی عصبی عضلانی وقدرت شنیداری وتقویت آن می توان بازی رابه این صورت مشکل ترکردکه باشنیدن صدای سـوت ســرخودراتکان دهیدویاباشــنیدن صــدای کوبیــدن خودکاربــه میزپــای خودرااززمین بلندکنیدوباشنیدن صدای دست یک حرکت بشین پاشوراانجام دهید.

۲۷ . نام بازی : شهر مجسمه ها


هدف: کنترل و بهبود تعادل، تقویت آمادگی جسمانی ،تقویت تمرکزودقت


تعدادبازیکنان:گروه های چندنفره یاهمه کلاس


ابزارلازم:وسیله ای نیازنیست.


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:به دلخواه معلم


شرح بازی: دانش آموزان به طور دلخواه هرکدام یک حرکت ورزشی را از خود نشان می دهند. ناگهان معلم فرمان ایست می دهد و همـه موظفنـد در همان حالت خود بی حرکت بایستند. خنده و یا حرکت باعث اخراج بازیکن از بازی می شودهمچنین درهرباردانش آموزان بایـدیک حرکـت ورزشـی جدیدازخودنشان دهنددرصورت تکراری بودن حرکات ازبازی حذف مـی شوند. بازی تا مشخص شدن نفر نهائی ادامه می یابد


۲۸ . نام بازی: جایزه


هدف : تقویت نیروی عضلانی دانش آموزان-ایجادهیجان ونشاط


تعدادبازیکنان:همه دانش آموزان


ابزارلازم:چندورقه کاغذجهت پیچیدن دورجـایزه یاچندجعبـه مقوایی،یـک عددجایزه(ترجیحا کتاب)


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:ندارد


شرح بازی: مربی با در دست داشتن یک بسته کاغذپیچی شده نسبتا بـزرگ وارد کلاس می شود. او تمامی دانش آموزان را شماره گذاری کرده و اظهار میدارد که جایزه داخل بسته از آن کسی است که اعمال درخواستی نوشـته شده در لابلای پوشش های جایزه را به خوبی انجام دهد. سـپس لایـه هـا یکایک باز می شود. معمولا بر روی هر لایه فرمانی نقش بسته است. از قبیل:
همه افراد گردن خود را نرمش دهند، یا شخص شماره ، ۱۸پنج بار شنا برود
یا فلان شخص شیرینکاری بخوصی را اجرا کند. در خاتمه، جایزه می تواند
کتابی باشد که متناسب با سن دانش آموزان است.


۲۹ . نام بازی : خط روی خط


هدف:تقویت قدرت انفجاری عضلات پشت ساق پا


تعدادبازیکنان:درگروه های ۵نفری


ابزارلازم:گچ ؛سوت


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:به صورت خطی


طریقه ی اجرا:


معلم در کلاس با گچ یک خط راست می کشد وازدانش آموزان می خواهد در یک صف کنار یکدیگر بایستند . بعد پایین خط و بالای خط و روی خط را برای آنها مشخص می کند . پس از آن به دانش آموزان می گوید اگر یک بار صدای سوت را شنیدید همه به صورت جفت پاروی خط بپریـد، اگـر دوبار صدای سوت را شنیدید بالای خط و اگر سه بـار صـدای سـوت را شنیدید ، همه پایین خط بپرید. در دفعات اول معلم یک سوت مـی زنـد و خودش می گوید روی خط . دو سوت می زند و می گوید بالای خط و …
پس از چند بار تمرین معلم فقط سوت می زند و بچه ها باید عمل کنند . در مرحله ی آخر بازی معلم سوت ها را به صورت های نامرتب به صدا در می آورد و دانش آموزان باید عمل کنند.
نکته:برای ایجادتنوع دربازی می توان حرکت جهش رابه صورت لی لی هم انجام داد.


۳۰ . نام بازی : قرقره پیچ


هدف: سرعت عکس العمل و بهبود سرعت عمل،تقویت عضلات انگشـتان


دست وعضلات کف دستی


تعدادبازیکنان:به تعدادداوطلبین


ابزارلازم:طناب،یک آجر،یک عددپارویاجارو


سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی:به صورت انفرادی یاگروهی


شرح بازی:
یک سر طناب را محکم به دور آجر ببندید و آن را گره بزنیـد . سـر دیگـر طناب را محکم به وسط دسته پارویا جار بسته و گره بزنید . پارو و آجری را که با طناب به آن بسته اید روی زمین بگذارید . یـک دانـش آمـوز بـا دوستش کنار آن قرار می گیرد درست مانند حالت وزنه برداری . معلـم از یک تا سه می شمارد دانش آموزان خم شده و دو طرف دسته پارو را گرفته طوری از زمین بلند می کنند که طناب وسط پارو قرار بگیـرد . بـا شـنیدن صدای شروع کن یا سوت معلم دانش آموزان شروع به پیچیدن طنـاب دور
دسته پارو می کنند کسی که سریعتر بتواننـد تمـامی طنـاب را دور دسـته بپیچاند برنده بازی است . معلم می تواند این کار را همزمان برای یک گروه چند نفری نیز انجام دهد .


۳۱ . نام بازی : کتاب و پارو


هدف: بهبود تعادل در دانش آموزان ،انعطـاف عضـلات پشـت پا،تقویـت عضلات دست


تعدادبازیکنان:به تعدادداوطلبین


ابزارلازم: کتاب،پارو


سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی:به دلخواه به صورت انفرادی یاگروهی


شرح بازی:
پاروی کوچک و سبکی را بردارید . آن را طوری روی زمین بگذاریـد کـه دسته ی پارو به طرف دانش آموز باشد . یک کتاب بزرگ روی قسمت پهن پارو بگذارید .دانش آموز پاها را جفت کرده در حالت خبر دار رو به پارو بایستد . بدون آنکه زانوها را خم کند . با شنیدن صدای سوت دانش آموز با یک دست شروع به بالا آوردن کتاب می کند زمان انجام کـار توسـط داور بازی ثبت می شود . این بازی بصورت رقابتی بین دانـش آمـوزان کـلاس انجام میگردد. کسی که در کمترین زمان بتواند کا ر را به پایان برساند برنده
بازی است .


۳۲ . نام بازی : نخود چی


هدف : افزایش دقت و سرعت عمل ،تقویت عضلات پا ،تقویت چابکی


تعدادبازیکنان:درگروه های ۵نفره


ابزارلازم:گچ


سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی:به شکل مربع


شرح بازی:


چهار دایره در چهار گوش یک مربع با فاصله ۲تا ۳متری روی زمین کشیده می شود . در هر دایره یک نفر قرار می گیرد . یک نفر از بازیکنان به عنوان نخودی در وسط مربع می ایستد و قصد دارد که دایره یکی از بازیکنـان را تصرف کند .به همین دلیل در حالی که دست می زند و می خواند ): نخود ،نخود ، هر کی بره به جای خود ( بازیکنان باید سریع جای خود را بـاهم عوض کنند. و نخودچی باید از فرصت استفاده کـرده و جـای یکـی از آنـان را بگیرد و بازیکنی که دایره ندارد نخود چی می شود و بازی همچنـان ادامـه مـی یابد .

۱) بازکنان می توانند از هر طرف جای خودرا با یکدیگر عـوض کننـد
۲) هر بازیکنی که بیش از ده ثانیه در دایره خود ثابت بماند باید جـای خـود را بـا نخودچی عوض کند .

۳) این بازی بین ده تا پانزده دقیقه ادامه پیدا می کند .
۴) در پایان کسی که نخود چی نشده یا کمتر جای خود را از دست داده باشد برنده
بازی خواهد بود .


نکته:برای تقویت قدرت انفجاری عضلات پشت ساق پا می توان ازحرکات لـی لی وجفت پریدن جهت عوض کردن مکان استفاده کرد.

۳۳ . نام بازی : راه رفتن با کتاب


هدف : بهبود بخشیدن تعادل و سرعت عمل


تعدادبازیکنان:به تعدادداوطلبین


ابزارلازم:کتاب یاهرشی دیگری که روی سرقراربگیرد


سن بازیکنان:۹تا۱۸سال


شکل بندی:به دلخواه می توان مسیرحرکت رامارپیج اننتخاب کرد.


شرح بازی:
در داخل کلاس یک خط شروع و پایانی مشخص کنید دو دانـش آمـوز در محل خط شروع قرار بگیرند و یک کتاب بالای سر آنها قـرار دهیـد ، بـا شنیدن صدای صوت معلم هرد و نفر به سمت خط پایان حرکت می کنند در صورت کم بودن طول مسیر می شود آن را به صورت رفت و برگشت اجرا نمود . کسی که زودتر به خط پایان برسد برنده بازی است .  ۳۴ . نام بازی :مسابقه پنالتی


هدف: افزایش دقت تمرین مهارت بغل پا در فوتسال


تعدادبازیکنان:همه دانش آموزان


ابزارلازم:یک توپ (ترجیحاکوچک)،یک صندلی


سن بازیکنان:۷تا۱۸سال


شکل بندی:ندارد.


شرح بازی:
دانش آموزان کلاس را با توجه به تعداد آنها به تیم های مختلف تقسیم می کنیم و از نفرات هر تیم می خواهیم تا برا ی تیم خود یک اسم انتخاب کنند . اسامی تیم ها را روی تخته کلاس یاداشت می کنیم. از پایه یک صندلی به عنوان دروازه استفاده می کنیم . صندلی را در انتهای کلاس قرار می دهیم و در فاصله ۴تا ۵متری نقطه پنالتی را مشخص می کنیم . بر اسـاس قرعـه
تیم ها شروع به پنالتی زدن بصورت ضربه بغل پا می کنند .در صورت زدن گل صحیح به تیم یک امتیاز تعلق گرفته و توسط داور روی تخته ثبت مـی شود . در پایان جمع کل امتیازات هر تیم که بیشتر باشد به عنوان تیم برنده کلاس اعلام می گردد.