بازخورد پایانی در ابتدایی

بازدید: 3481 بازدید
بازخورد پایانی در ابتدایی
teach98.ir

بازخورد پایانی در ابتدایی

 

 

  بازخورد پایانی چیست؟

 

منظور از «بازخورد پایانی »نیز، عبارت است از انعکاس یا ارائه یـا عرضـه ی رتبـه و توصـیفی کـه سطحی از دست یابی به اهداف را نشان میدهد؛ یا نظر و واکنش معلم، نسبت به پیشرفت تحصیلی دانش آموز است، که در قالب گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی (کارنامه)ارائه میشود.

در دوره ابتدایی (پایه اول تا ششم)، معلم وظیفه دارد، طبق ماده ۳آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی دوره ابتدایی، با عنایت به وظیفه ی پاسخگویی، در دو یا سه نوبت از سال تحصیلی )نوبت اول -مهر ماه تا پایان دی- و نوبت دوم – مهر ماه تا خردادماه – و نوبت شهریور -لغایت ۱۵شهریور-( با استفاده از شواهد سودمند، معتبر و منصفانه جمعآوریشده در پوشه کار وسایر اطلاعات و مستندات، جهت ارائه به ذی نفعان (والدین، دانشآموز و مدیریت مدرسه) بازخورد پایانی ارائه نماید.

سطح

                     توصیف عملکرد درس ھنر

فرزند ھنرمندم با علاقه و اشتیاق فعالیت ھای نقاشی،کاردستی،شعر و قصه و نمایش را
انجام می دھد ودر استفاده از ابزار نیز مهارت قابل تحسین از خود نشان می دھد.
ھمچنین از نوع ارتباط مناسب خود با طبیعت استفاده کرده و در خلق آثار ھنری زیبا از
آن بھره می برد. وی اکنون می تواند از توانمندی ھا و فعالیت ھای ھنری که در این
زمینھ بدست آورده در سایر دروس نیز استفاده نماید. نقاشی برای دیکته ھایی که نوشته
ای را توصیه میکنم تا در نهایت دفتر دیکته زیبایی ھمراه با نقاشی داشته باشی.

                                   خیلی خوب

فرزند نازنینم با علاقه زیاد میتواند بیشتر فعالیت ھای مربوط به نقاشی ، کاردستی و
قصه انجام دھد در اجرای نمایش به نظر می رسد برای انجام حرکات نمایشی باید
انعطاف بیشتری داشته باشد . با شرکت در کلاس ھای ورزشی و انجام حرکات پایه می
تواند به موفقیت ھای زیادی برسد

                                         خوب

فرزندم می تواند برخی از فعالیت ھای نقاشی و کاردستی ،قصه و شعر و نمایش را
انجام دھد. در استفاده از ابزار نکات ایمنی را بھ خوبی رعایت می کند اگر به صرفه
جویی در ابزار ھم توجه کافی کند. با استفاده از دور ریختنی ھا می توانید کارھای
ھنری متناسب با سن خود تولید کنید .

                                         قابل قبول

فرزندم برای انجام فعالیت ھای نقاشی و کاردستی نیاز به تمرین و توجه به محیط اطراف خود دارد
. طبیعت می تواند برای تولید ھنری منبع قابل دسترس باشد. در استفاده از ابزار توجه به نکات
ایمنی ضروری است والدین محترم با ھمراهی کردن فرزند خود در طبیعت و نمایشگاه ھای ھنری
می تواند زمینه علاقه
بیشتر ایشان را به ھنر فراھم سازد .

                                   نیاز به تلاش

نمونه ای از بازخورد پایانی در نوبت دوم

سطح

               توصیف عملکرد درس قرآن

آداب خواندن قرآن رارعایت می کند.عبارات وآیات قرآن رابخش بخش می خواند.
دوسوره ازھفت سوره راازحفظ می خواند.به پیام قصه ھای قرآنی علاقه داردوبرای ھم
کلاسی ھایش بازگومی کند.درجمع خوانی سوره ھا وعبارات قرآنی فعالانه شرکت می کند.توصیه می شودبخش قرآن ویژه تابستان وجزءسی قرآن رازیرنظربزرگتریامربی
کارکندودرصورت علاقمندی درکلاس ھای تابستانی قرآن برای کسب مھارت ھای قرآن
شرکت کند.

                                  خیلی خوب

آداب خواندن قرآن رارعایت می کند.عبارات وآیات قرآن رابخش بخش می خواند. یک
سوره ازھفت سوره راازحفظ می خواند.به پیام وقصه ھای قرآنی علاقه دارد. وفقط
برای ھم گروهی ھایش بازگومی کند. درجمع خوانی سوره ھا بااستفاده از لوح فشرده
شرکت می کند.توصیه می گرددبرای روخوانی بھتروجمع خوانی بااستفاده ازلوح فشرده
تمرین کند.

                                    خوب

برخی از آداب خواندن قرآن رارعایت می کند. باتمرین وکمک عبارات وآیات قرآن
رابخش بخش می خواند.یک سوره ازھفت سوره راباکمک ازحفظ می خواند.به قصه
ھای قرآنی علاقه دارد. بھ نظرمی رسدجھت دست یابی به ھدف ھای بخش بخش خوانی
،آداب خواندن قرآن ،داستان ھا وپیام ھا ی قرآنی بایدزیرنظربزرگ ترخود تمرین
وفعالیت کن.

                                قابل قبول

باتذکرھای مکرربرخی از آداب خواندن قرآن رارعایت می کند. باتمرین وکمک
عبارات وآیات قرآن رابخش بخش می خواند. به قصه ھای قرآنی علاقه نشان می دھد.
به نظر می رسدجهت دست یابی به ھدف ھای بخش بخش خوانی،آداب خواندن قرآن
،داستان ھا وپیام ھا ی قرآنی بایدزیرنظربزرگ ترخودویک متخصص تعلیم وتربیت به
صورت منظم وبابرنامه فشرده تمرین وفعالیت کند.

                                نیاز به تلاش

نمونه ای از بازخورد پایانی در نوبت دوم

سطح

          توصیف عملکرد شایستگی های عمومی

بھداشت وایمنی فردی رارعایت می کند.مسئولیت پذیراست.به مطالعه وکتابخوانی علاقه
داردوبرای یادگیری بیشترتلاش می کند.درکارگروھی فعالانه شرکت می کند.به ارزش ھای ملی
ومیھنی احترام می گذارد.آموخته ھای اخلاقی رادررفتاروکردارش بروزمی دھد.توصیه می
شوددرنهادھایی ھمچون کتابخانه ھای عمومی وانجمن ھای کودک و…عضوشودوفعالیت کند.

                            خیلی خوب

اکثرمواردبھداشت وایمنی فردی رارعایت می کند.مسئولیت پذیراست.به مطالعه وکتابخوانی علاقه
داردوبرای یادگیری تلاش می کند.درکارگروھی شرکت می کند.به ارزش ھای ملی ومیھنی
احترام می گذارد.اکثرآموخته ھای اخلاقی رادررفتاروکرداربروزمی دھد.توصیه می شودباتشکیل
گروه مطالعه وکتابخوانی ازھم کلاسی ھاوھم سالان خوددعوت کندتاباتعیین ھنجارھایی به فعالیت
بپردازند.

                                خوب

اغلب مواردبھداشت وایمنی فردی رارعایت می کند.گاھی مسئولیت پذیراست.اغلب به مطالعه
وکتابخوانی علاقه داردوبرای یادگیری باتذکر تلاش می کند.درکارگروھی شرکت می کند.به
ارزش ھای ملی ومیهنی احترام می گذارد.توصیه می گرددآموخته ھای اخلاقی
رادررفتاروکردارخودنشان دھدوباعلاقه نکات ایمنی رارعایت کند ومسئولیت پذیرباشد

                              قابل قبول

برخی از مواردبھداشت وایمنی فردی رارعایت می کند.برای مسئولیت پذیری، مطالعه ویادگیری
نیازبه راھنمایی وتذکرمعلم دارد.برخی ازآموخته ھای اخلاقی رارعایت می کند.به نظرمی
رسدبرای رسیدن به اھداف؛بھداشت وایمنی،رعایت آموخته ھای اخلاقی،مسئولیت پذیری،احترام
به ارزش ھای ملی ومذھبی،توجه به مطالعه وکتاب خوانی وتلاش برای یادگیری بیشتردرمکان ھا
وزمان باید زیرنظربزرگترخودتمرین وممارست کند.

                              نیاز به تلاش

نمونه ای از بازخورد پایانی در نوبت دوم

سطح

                           توصیف عملکرد علوم

خیلی خوب

نرگس پیوسته داوطلبانه در فرآیند یادگیری کلاسی شرکت نموده و با تلاش قابل تقدیر خویش به ما نشان داده است که چگونه می تواند با مھارت از آموخته ھای خود از فعالیت ھای زندگی خود استفاده نماید. ھمچنین وی با بیان یافته ھای علمی تسلط خود بر موضوعات مختلف درسی علوم را نشان می دھد.

خوب

وی در بیشتر موارد ضمن به کارگیری آموخته ھای قبلی خود به بیان نظرات و عقاید
خود در موضوعات مختلف می پردازد و با ارایه فعالیت ھای تحقیقی مربوط به درس
علوم نشان داده که به سطح توانمندی خوبی در این خصوص رسیده است.

قابل قبول

در مواردی با کمک معلم و ھمکلاسی ھایش در فرآیند یادگیری شرکت نموده و قادر
است با حمایت اطرافیان آموخته ھای قبلی خود را یادآوری و از آنھا برای رسیدن به
یادگیری مورد نظر استفاده نماید.

نیاز به تلاش

نرگس برای درگیر شدن در فعالیت ھای یادگیری نیازمند تشویق و ترغیب پیوسته
است او آغاز به تلاش برای ارتباط آموخته ھای قبلی خویش با مطالب جدید نموده
است و امید است با استفاده از زمان و فرصت ھای خود آن را تکمیل نماید.

نمونه ای از بازخورد پایانی در نوبت دوم

سطح

توصیف عملکردتربیت بدنی

حرکات پایه را به خوبی فرا گرفته و در اجرای آن کوشاست.از آمادگی جسمانی
خوبی برخوردار است و در فعالیتھای گروھی حضور فعال دارد.می تواند با عضویت
در باشگاه و انجام فعالیت ورزشی در یک رشتھ تبحر لازم را به دست آورد.

                                خیلی خوب

در بیشتر مواقع در انجام حرکات پایه موفق است و پیداست با تمرین بیشتر حرکات
میتواند بیشتر موفق باشد.

                                       خوب

تا حدی حرکات پایه را فرا گرفتھ است وبا کمی کمک در انجام برخی حرکات موفق
است و ازآمادگی نسبی برخوردار است.میتواند با شرکت در کلاسھای ورزشی
آمادگی جسمانی خود را بالاتر ببرد.

                                      قابل قبول

در انجام حرکات ورزشی پایه نیاز بھ حمایت دارد و با استفاده از این نوع حمایت می تواند در انجام فعالیت ھای محوله موفق شود.
انجام حرکات زیر نظر مربی و تمرین بیشتر حرکات او را در انجام حرکات ورزشی
پایه کمک خواھد نمود.

                                    نیاز به تلاش

نمونه ای از بازخورد پایانی در نوبت دوم

توصیف عملکرد فارسی

                               سطح

خوب گوش می دهدوعکس العمل مناسب نشان می دهد.درانتقال پیام خود،جمله های مناسب رابرمی
گزیند.متون درسی راروان می خواندوپیامهای متنی وتصویری رادرک می کندودربیان ازتخیل بهره می گیرد.شبیه رسم الخط کتاب وخوش خط وصحیح می نویسد.توصیه می شودکتاب هایی درزمینه
علاقمندی هایش درطول تابستان بخواندوخلاصه اش رابرای والدینش بازگوکند.

                       خیلی خوب

خوب گوش می دهدوباتامل عکس العمل مناسب نشان می دهد.درانتقال پیام خود،ازجمله های اغلب
درست استفاده می کند.متون درسی رامی خواندواغلب پیامهای متنی وتصویری رادرک می کندودربیان
مشکلی ندارد.شبیه رسم الخط کتاب وخوش خط وصحیح می نویسد.توصیه می شودکتاب های غیردرسی
بخواندونوشتن عین رسم الخط کتاب راتمرین کند.

                                  خوب

برای گوش کردن وعکس العمل تذکربایددادبرای انتقال پیام به سختی ارتباط برقرارمی کندنوشتن

اغلب متون برایش سخت است.بایدازایشان خواسته شودکتاب ومجله بخواندوخلاصه اشرابازگوکندوباواژه هایی جمله بسازد. به نظرمی رسدبرای دست یابی به هدف های؛گوش دادن وسخن گفتن وخواندن؛درست وزیبانویسی جمله سازی بایدبیشترتلاش کند

                               قابل قبول

درگوش دادن،درک مفاهیم متنی وتصویری وعکس العمل به آن هابه کمک وراهنمایی معلم دارد.ارتباط
برای انتقال پیام برایش مشکل است.درست نمی نویسدودرخوانانویسی مشکل دارد.برای کسب مهارتهای
خوانداری ونوشتاری نیازمندتوجه ویژه وتهیه ابزارهای کمکی است. به نظرمی رسدبرای دست یابی به
هدف های؛گوش دادن ،سخن گفتن ،تصویرخوانی وخواندن؛درست نوشتن،زیبانویسی وجمله سازی
بایدزیرنظریک متخصص ومعلم بازآموزی کند.توصیه می شود فعالیت هایی که داده می شود را در طول
تعطیلات انجام دهد و شهریور ماه به مدرسه بیاورد.

                            نیاز به تلاش

نمونه ای از بازخورد پایانی در نوبت دوم

سطح

                                توصیف عملکرد ریاضی

امیرحسین دوست داشتنی من باعلاقه ی فراوان تمام فعالیت ھایی که در ارتباط با اعداد ، ھندسه ،
اندازه گیری و حل مسئله است را انجام می دھد. سرعت ومھارت او بااستفاده از ابزار مناسب
مانند خط کش شابلونی قابل تحسین است. مسئله ھا را نیز می خواند و بادرک آنھا باانجام
محاسبات و راھبرد مناسب آنھارا حل می کند. توصیه می شود مسئله ھایی از فعالیت ھای
روزانه بنویسد تا مھارت حساب کردن او بیشتر شود.پسرگلم انواع مربع ھای شگفت انگیز را نیز
در اوقاتی کامل کند تا ھمچنان سرعت عملش بیشتر شود…

                                       خیلی خوب

مهدی دوست داشتنی من باعلاقه ی زیاد می تواند بیشتر فعالیت ھایی که مربوط به اعداد،ھندسه،
اندازه گیری وآمارونمودار است را انجام دھد. او ھمچنین می تواند بیشتر مسئله ھا را خوب
بخواند و با انجام محاسبات آنھا را حل کند اما به نظر می رسد باید بیشتر مسئله ھای روزانه
برای خودش بنویسد تا به این توانایی برسد. پسرگلم بھتراست ازنمونه ھای مربع ھای شگفت
انگیز بیشتر تمرین داشته باشد. مهدی جان باید برای تمرین استفاده از ابزار، باابزارھایی مانند
خط کش وشابلون نقاشی بکشد..

                                      خوب

پسر گلم علی جان می تواند برخی فعالیت ھایی که مربوط جمع و تفریق اعداد،ھندسه ،اندازه .
گیری وآمارو نمودار است راانجام دھد وبرخی از مربع ھای شگفت انگیز را کامل می کند و
دربرخی موارد مسئله ھا را خوب می خواند. توصیه می شود برای جمع و تفریق ھا از چوب
خط بیشتر استفاده کند،تمرین جمع روی شانه ھا که درکلاس انجام می دادیم ودر کلاس توجیهی
به خانواده ھا نیز نمونه ھایی کار شده را انجام دھد. بازی ده،بیست،سی ،چهل، ….را بادوستان
خود انجام دھد. خانواده ی محترم ازعلی آقا بخواھید فعالیت ھای روزانه ای کھ انجام می دھد
.مانتد خرید و …را به مسئله تبدیل کند و با انتخاب راھبرد مناسب آن را حل کند

                                    قابل قبول

پسرگلم کریم آقا باوجود علاقه و تلاش نسبتا زیاد و حضور ھمیشگی سرکلاس، خیلی کم می تواند
فعالیت ھایی که مربوط به اعداد،ھندسه،اندازه گیری وآمارونمودار است را انجام دھد. اوحتی
مسئله ھا راھم با راھنمایی خودم میخواند و درک و محاسبه می کند. توصیه می شود خانواده ی
محترم فعالیت ھای ویژه ای درقالب یک جزوه برای کریم جان به تناسب نیاز خودش تهیه کرده
ام را نظارت کرده و مفاھیم در منزل دست ورزی شود و در ھفته ی اول شهریور درتاریخی که
بعدا اعلام خواھد شد به مدرسه تشریف بیاورند. توصیه می شود فعالیت ھایی که داده می شود را
در طول تعطیلات انجام دھد و شهریور ماه به مدرسه بیاورد