الگوی تدریس ساخت گرایی(۵E)

بازدید: 4474 بازدید
الگوی تدریس ساخت گرایی(5E)
teach98.ir

الگوی تدریس ساخت گرایی(۵E)

از نظر طبقه بندی روش ساخت گرایی جزو روش های فعال واکتشافی است که بر تولید  کنترل و تعمیم دانش تاکید می کند.

در فرایند تدریس ساخت گرایی معلم و همه ی امکانات تسهیل کننده هستند و جزو خدمات آموزشی به حساب می آیند . بنا برین در این روش دانش آموز نقش اساسی دارد .

هدف :

جست وجوی فعالانه فرا گیرندگان از طریق فعالیت های گوناگون برای کشف راه حل ها  مفاهیم  اصول و قوانین  یکی از اهداف مهم در این روش است .

داشتن روحیه ی کاوشگری برای ایجاد سوال  طراحی  اجرا  ابداع و به دست آوردن جواب  یکی از ویزگی های ساخت گرایی است .

این الگوی تدریس از پویا ترین و کار آمد ترین الگوی تدریس است که در بسیاری از کلاس های دنیا با موفقیت در حال اجرا است .

مراحل اجرای الگوی تدریس حاضر در۵ مرحله برنامه ریزی واجرا می شود مراحل مورد نظر عبارتند از :

۱)  در گیر کردن (ENGAGING )

۲)   کاوش ( EXPLORATION)

۳)  توصیف( EXPLANATION)  

۴  شرح و بسط گسترش ( ELABORATION )

۵)  ارزرشیابی (ELABORATION)

دلیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به الگوی  E5 آغاز شدن هر مرحله با حرف E است.

مرحله اول : ( در گیر شدن )

در این مرحله برای جلب توجه کلاس به موضوع مورد آموزشو ایجاد هیجان وانگیزش در فراگیران طراحی شده است . یک سوال جالب  یک داستان نیمه تمام  یک عکس خوب  یک فعالیت علمی مناسب ویا ………. می تواند نورد استفاده معلم قرار گیرد در آموزش درس ساختمان بدن موجودات زنده پایه چهارم ابتدایی از دانش آموزان می خواهیم که همراه خود چیزهایی مثل گوجه فرهنگی  پیاز  بیاورند یا اگر شرایط مناسب باشد در بیرون از کلاس به جمع آوری برگ های درختان مختلف بپردازند .

مرحله دوم : (کاوش )

در این مرحله که مطالعه بعد از انگیزه می باشد از دانش آموزان می خواهیم با ذره بین ومیکروسکوپ به مشاهده پوست گوجه فرهنگی و لایه پلاستیک مانند روی پیاز و برگ درختاند بپردازند و از مشاهدات خود یادداشت تهیه کنند .

در اینجا دانش آموز مشاهده می کند که ساختمان برگ درخت  گوجه فرهنگی  پیاز  با هم متفاوت است در واقع ایجاد و تقویت هماهنگی مغز ودست در حین کسب تجربه از اهدافمهم این مرحله است /این مرحله به دانش آموزان در ایجاد یک قالب و چهار چوب فکری برای تشکیل مفاهیم جدید کمک می کند . در این مرحله معلم نقش راهنما دارد.

 

مرحله سوم : (توصیف)

دراین مرحله معلم باید رشته ی کار را به دست دانش آموزان بدهد .

دانش آموزان برای کار و فعالیت انجام شده توضیح منطقی می دهند وبه توصیف مشاهدات بپردازند و بحث بین دانش آموزان آغاز می شود .

مرحله چهارم : (شرح وبسط )

بچه ها خوشحال هستند و چون با انگیزه کار را شروع کرده اند اطلاعات زیادی را به دست آورده اند .

معلم فقط به بچه ها راه جمع آوری اطلاعات رایاد می دهد و نشان می دهد چگونه می توانند خودشان مشکلات را حل کنند . در این مرحله مثال ها ی اضافی و موارد بیشتری دربارهی مفاهیم اصلی درس ارئه می گرددواز دانش آموزان خواسته می شود تا از آموخته ها و یادگیری های قبلی برای گسترش وبسط و تعمیم به دیگر مفاهیم استفاده کنند .

مرحله پنجم : ( ارزشیابی )

ارزشیابی مستمر در طول انجام فعالیتواز مرحله اول آغاز شده است . در این مرحله برای ارزشیابی پایانی معلم می تواند از یک روش جالب استفاده کند به این صورت که از هر رد یا گروه بخواهد تصویر سلول موادی که مشاهده کرده است ترسیم کند و آن نقاشی را توصیف کند بدیهی است هر چه نقاشی و توصیف دقیق تر باشد فرد در ارزشیابی موفقیت بیشتری کسب کرده است .