آموزش مفاهیم اعداد 0 تا 10 به کودکان

آموزش مفاهیم اعداد 0 تا 10 به کودکان
teach98.ir

آموزش مفاهیم اعداد 0 تا 10 به کودکان

آموزش عدد صفر:

لازم نيست مفهوم عدد صفر را توضيح دهيد بلکه درباره مفهوم هيچ با کودک تمرين کنيد. مثلاً از کودک بپرسيد:

تو چند تا دم داري؟
تو چند تا شاخ داری؟
تو چند تا نوک داری؟

سپس می توانيد در مورد چيزهايی که در خانه وجود ندارند از کودک سؤال کنيد. مثلاً:
چند تا فيل توی اتاق است؟
در اين اتاق چند اتوبوس است؟
در اين اتاق چند تا حوض است؟

 

آموزش عدد ۱:

ما می توانيم درباره عدد يک اين گونه با کودک کار کنيم:
تو چند دماغ داری؟
تو چند زبان داری؟
تو چند سر داری؟

– وسايلي را که فقط يک نمونه از آن داخل خانه يا پارک است را از کودک بخواهيد نام ببرد.

– هنگام چيدن سفره از کودک بخواهيد برای هر نفر يک بشقاب، قاشق و ليوان بگذارد.

 

آموزش عدد ۲:

در مورد آموزش عدد ۲، اين گونه عمل کنيد:
– تو چند تا چشم داری؟
– تو چند تا گوش داری؟
– تو چند تا دست داری؟

به دنبال وسايلی باشيد که دو نمونه از آن وجود دارد؟

 

آموزش عدد ۳:

يک مثلث بکشيد و گوشه هاي آن را به کودک نشان دهيد و پس از شمردن گوشه ها از کودک بخواهيد شکل های سه گوش را در خانه پيدا کند.

 

آموزش عدد ۴:

براي آموزش اعداد از دو تا پنج می توان اين بازی را اجرا کرد، به اين صورت که بچه ها دست می زنند و می چرخند و با هم می خوانند تا جايی که صدای آهنگ قطع شود:
با هم ميريم خريد
می خواهيم شيرينی بخريم
چند تا شيرينی بخريم
مربی می گويد دو تا و بچه ها بايد فوراً به گروه های دو نفری تقسيم شوند و آن هايی که از گروه باقی ماندند از بازی خارج می شوند. به همين ترتيب برای عدد ۳، ۴ و ۵ عمل می کنيم.

 

آموزش عدد ۵:

از کودک بپرسيد هر دست چند تا انگشت دارد؟
– از کودک بپرسيد هر پا چند انگشت دارد؟
– چيزهايی در خانه پيدا کنيد که پنج عدد باشد.
– به کودک مقدار زيادی نخود دهيد و از او بخواهيد که آن ها را ۵ تا ۵ تا بشمارد و کنار بگذارد.

– از او بخواهيد که درخواست های زير را انجام دهد.
۲ تا دسته ۵ تايی ۲ تا دسته ۳ تايی ۴ تا دسته ۲ تایی ۳ تا دسته ۵ تايي ۱ دسته ۴ تايي و …

 

آموزش عدد ۶، ۷ و … و ۱۰:

 

الف ـ چندين جعبه تهيه کنيد و روی هر جعبه يکی از اعداد را بنويسيد و سپس آن ها را در اختيارکودک قرار دهيد و از او بخواهيد در هر جعبه با توجه به شماره جعبه در آن مداد يا حبوبات و يا چيزهای ديگر قرار دهد.

ب. کودک را تشويق کنيد تا شماره های مختلف را در اطراف خود بيابد مثل روی شماره گير تلفن، شماره های ساعت، شماره پلاک آب، شماره پلاک خانه.

ج. تصوير يک مزرعه با حيوانات مختلف فراهم کنيد و آن را نشان کودک دهيد و از او در مورد تعداد حيوانات داخل مزرعه سؤال کنيد. اين فعاليت مخصوص سنين ۷- ۵ سال است.

 

د. با استفاده از مقوا سه سری کارت تهيه کنيد:

– روي سری اول اعداد از ۰ تا ۱۰ نوشته شود.
– روی سری دوم به جای نوشتن اعداد، شکل مربع بکشيد. مثلاً يک مربع، دو مربع و …
– روی سری سوم تصوير بکشيد.
اين کارت ها را ميان کودکان توزيع کنيد و از آن ها بخواهيد دايره وار بچرخند. در هر بار يکی از اعداد را نام ببريد در اين حالت سه سری کودک بايد داخل دايره شوند. يک سری با نماد عدد، يک سری با نماد اشکال هندسي و يک سری با کارت هايی که دارای تصوير است.

هـ. به کودک تعدادی مهره دهيد و از او بخواهيد در هر بار هر تعدادي را که نام برديد از ظرف خارج کند. مثلاً ۷ مهره، ۳ مهره، ۹ مهره و …

و پازل های عددی درست کنيد که در يک قسمت آن عدد مربوط نوشته شده باشد و در قسمت ديگر آن اشکال مربوط به آن