آموزش قرآن در کلاس اول

بازدید: 3147 بازدید
آموزش قرآن در کلاس اول
teach98.ir

آموزش قرآن در کلاس اول

 

در روش تدریس قرآن کلاس اول نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

 

مهمترین هدف آموزش قرآن،خواندن قرآن است. وتاپایان کلاس سوم دانش اموزان باید به روخوانی قرآن دست پیداکنند.

آموزش قرآن باید دیداری وبا چشم باشد. بنابراین استفاده از لوحه های آموزشی تا پایان کلاس سوم الزامی است.

قرائت سوره: سوره ها درکلاس اول کلی خوانی یاتصویر خوانی می شوند نه روخوانی.

نحوه ی آموزش سوره ها

 

لوحه ی مربوط به سوره ،ضبط ونوارسالم یا سی دی را از قبل آماده کنید.

لوحه ی مربوط را روی تخته نصب ویا بر روی پایه ی پشت آن روی میز قرار دهید .

همراه پخش قرائت سوره، آیات آن را از روی لوحه نشان دهید.

دانش آموزان با نگاه به آیه هاو پس از فرمانِ نوار به صورت دسته جمعی، همراه نوار بخوانند.

پس از اینکه سه مرحله ی گوش کنید -زمزمه کنید -بلند بخوانید اجراشد آموزگار stop نوار یا پلایر سی دی را می زند وچند بار بچه ها آیه راجمع خوانی کنند.آموزگار در این مرحله می تواند همراه بچه ها بخواند سپس به سراغ آیه بعدی می رود!

درپایان همه سوره پخش می شود تا ارتباط آیه ها حفظ شود.برای پرسش نیز ابتدا از دانش آموزانی که خوب یادگرفته اند پرسیده شود.

در خواندن سوره ها صحت ودرست خوانی مورد نظر است نه لهجه ولحن عربی.

حفظ در کلاس اول حفظ نسبی است نه حفظ کامل.اجباری در حفظ کامل نیست.

اگر دانش آموز یکی دوآیه ی اول را خواند وایه ی بعد را با هدایت معلم به یاد آورد یا با خواندن اول آیه بقیه ی قسمت های آیه را به یاد آورد حفظ نسبی محسوب می شود.

هدف اصلی انس دائمی با قرآن است که سعی شود جزئی از زندگی آنان شود.عادت کنند هر روز قرآن بخوانند.

پیام قرآنی

 

هدف از پیام های قرآنی مهارت تفکروتدبر است .(جدول درس ملی)

یکی از مناسب ترین راه های اُنس دانش آموزان با مفاهیم ارزنده ی تربیتی و اخلاقی قرآن کریم، پیام های قرآنی است.

آموزگار پیام را از نوار پخش می کند و دانش آموزان پس از شنیدن، آن را تکرار می کنند.

آموزگار ترجمه ی پیام را برای دانش آموزان می خواند .

یکی دو کلمه ی قرآنی پیام را که معنی شده را توضیح می دهدو از آن ها می خواهد تا درباره ی معنا مفهوم پیام خوب فکر کنند. در گروه های خود به کمک تصویر پیام درباره ی آن با یک دیگر گفت وگوکنند!