آموزش فارسی اول ابتدایی-تشدید

بازدید: 13893 بازدید
آموزش فارسی اول ابتدایی-تشدید
teach98.ir

آموزش فارسی اول ابتدایی-تشدید


روش تدریس تشدید


تشدید در زمانی صورت می گیرد که یک نشانه ، در پایان بخش اول و با علامت ساکن و در
ابتدای بخش بعدی و با حرکت  مصوت  تکرار شود و برای زیبایی یکی از نشانه ها را برداشته و بر
روی دیگری علامت تشدید می گذاریم .


در کتاب فارسی قبلی گفته شده بود شکل اول را بر می داریم

اما در روش تدریس قرآن گفته شده که شکل دوم را بر می داریم . ظاهرا روش دوم صحیح تر است  . وقتی ما کلمه ای را به صورت مشدد می گوییم در واقع آن نشانه را محکم و با شدت بیشتری گفته ایم و نه اینکه آن را دو بار تکرار
می کنیم . مثلا در کلمه ی کفّاش ما نشانه ی ( ف ) را دو بار تکرار نمی کنیم . چرا که در صورت تکرار نشانه ، در تلفظ آن با مشکل مواجه خواهیم شد .


اگر بخواهیم دو نشانه را تلفظ کنیم ،

زبان و یا دندان می بایست دو بار به محل تلفظ آن نشانه برخورد کند و این کار صحبت کردن را کند و دچار مشکل می کند ؛ و ما برای تسهیل در بیان آن، این دو نشانه را در هم ادغام و یکی می کنیم . پس در هنگام تلفظ نشانه ی تشدید دار ، نیاز نیست.که زبان را دو بار به محل تلفظ برسانیم بلکه آن نشانه را یک بار اما با شدت ، تلفظ می کنیم .
ابتدا هنگام برخورد به محل تلفظ با سکون سپس با صدای نشانه ی دوم .(این به معنی دو بار
رساندن زبان به محل تلفظ نیست ).

روش تدریس


دانش آموزان را به سمتی هدایت کنید تا مثلا کلمه ی کفّاش را به زبان بیاورند .
خب حالا کلمه ی کفّاش را بخش کنند . ممکن است تعدادی از دانش آموزان بگویند :
کـَ + فاش . شما آن ها را راهنمایی کرده تا بدین صورت بخش کنند : کَفـ + فاش .
بچه ها بخش ها را صدا کشی کرده و شما هر بخش را با فاصله ی کمی روی تابلو بنویسید .
روی ( فـ ) بخش اول ساکن بگذارید . حالا کلمه را به صورت کامل روی تابلو بنویسید : کففاش .

بگویید بچه ها ، نوشتن این کلمه بدین صورت قشنگ نیست و ما می خواهیم آن را زیباتر بنویسیم


.
توضیح دهید برای این کار ، یکی از شکل های ( ف ) را برمی داریم و به جایش علامت تشدید
را می گذاریم اما آن نشانه را محکم می گوییم و خودتان روی حرف میشود تاکید کنید تا خوب
متوجه شوند . برای یکی دو کلمه ی دیگر مثل : اول و بنّا هم توضیح دهید .
سپس تشدید روی همین کلمات را پاک کرده تا آن را بدون تشدید  بدون شدت  بگویند.


دوباره تشدید را نوشته و مشدد و محکم بگویند و چند بار تکرار کنید تا تفاوت داشتن تشدید و نداشتن آن را به خوبی درک کنند.

بعد روی تابلو بنویسید : ( می کنند ، کوشش). بپرسید : چرا این کلمه ها
تشدید ندارند ؟ با بخش کردن این کلمات تعدادی از آن ها متوجه می شوند که هر دو نشانه ی
مثل هم در یک بخش آمده است در صورتی که یکی از شروط تشدید ، تکرار نشانه در دو بخش
است .در پایان ، کلمات تشدید دار کتاب را روی تابلو نوشته و از روی آن ها بخوانند .