آموزش درس منظومه ی شمسی-علوم چهارم دبستان

آموزش درس منظومه ی شمسی-علوم چهارم دبستان
teach98.ir

آموزش درس منظومه ی شمسی-علوم چهارم دبستان

کلیات :

در این فصل,به مطالعه ی ساختمان منظومه ی شمسی,ویژگی های اعضای آن سیستم و جزییات چرخش و تکامل زمین  ماه می پردازیم.

 

فصل های مرتبط :

 

فصل های آسمان و سیاره ها و اجرام آسمانی و همه ی ویژگی های زمین و سیاره هایی که در آسمان شب قابل شناسایی اند.به این فصل مربوط می شود.

 

مباحث پیشنهادی :

 

سیاره ها,راکت ها,ماهواره ها,فصل ها,فضا و اکتشاف فضا از مباحث مورد تاکیدند.

 

یادگیری های اساسی :

 

_ یادگیری مستقل

_ کاربرد اعداد

_ تفکر نقاد و خلاق

هدف های یادگیری :

 

پس از پایان این فصل دانش آموزان باید بتوانند:

 

1.حرکت زمین و ماه را توضیح و نمایش دهند.

 

1_1.واژه های گردش و چرخش را در ارتباط با زمین و ماه تعریف کنند.

2_1.چگونگی به وجود آمدن شب و روز در اثر گردش زمین را توضیح دهند.

3_1.چگونگی به وجود آمدن فصل ها در اثر گردش زمین به دور خورشید را توضیح دهند.

 

4_1.با به کارگیری مدلهایی,درباره ی چگونگی به وجود آمدن ماه جدید و ماه کامل تحقیق کنند.

 

5_1.ماه جدید و ماه کامل را در آسمان مشاهده کنند.

6_1.در مورد خسوف و کسوف (گرفتگی ماه و خورشید)توضیح دهند.

2.منظومه ی شمسی را توصیف کنند.

 

1_2.اندازه ی زمین,ماه و خورشید را مقایسه کنند.

2_2.سیاره های موجود در منظومه ی شمسی را نام ببرند.

3_2.بعضی از ویژگی های هر سیاره را توضیح دهند.

4_2.سیاره های ناهید(ونوس),مریخ(مارس),و مشتری(ژوپیتر) را در آسمان یا نقشه ی آسمان مشخص کنند.

فعالیت های پیشنهادی :

 

فعالیت 1 :

کره ی زمین تهیه می کنیم و در کلاس,آن را برعکس عقربه ساعت میچرخانیم(این جهتی است که زمین به دور محور خودش می گردد).به کمک یک چراغ قوه نور افقی به کره می تابانیم.هرقدر نور کلاس کمتر باشد,نمایش شب و روز واضح تر خواهد بود.

 

به کمک یک ماژیک یا چسب دو نقطه راروی کره تعیین می کنیم

(ترجیحا یکی از نقاط,شهری است که مدرسه ی ما در آن قرار دارد).سپس در همان حال که کره را می چرخانیم,از دانش آموزان میپرسیم که کدام شهر اول روشن می شود؟(نور چراغ قوه نشان دهنده ی نور خورشید است). وکدام نقطه در آخر روشن می شود؟

همین فعالیت را با شهر های دیگر در اروپا و آسیا مثل ژاپن و پاریس تکرار می کنیم.این فغالیت در نهایت به بحث در مورد اختلاف طول روز در قطب شمال و جنوب و همچنین اختلاف زمانی در نقاط گوناگون کره ی زمین منجر خواهد شد.

فعالیت 2 :

در این فعالیت,دانش آموزان باید موجود زنده ای را که ویژگی های موجود زنده ی مورد نظر ما را دارد,بر حسب دانش ما و قابلیت های زندگی در سیاره ی مورد نظر ترسیم کند.

از دانش آموزان می خواهیم به صورت فردی و یا گروهی نمونه ای از یک موجود جاندار را که ممکن است در دیگر کرات منظومه ی شمسی زندگی کند,تهیه کنند.(عکس های بریده شده از روزنامه,پوستر و …).از آنها میخواهیم مشخصه های کره ی انتخابی خود را با موجود زنده ی مورد مطالعه در نظر بگیرند.

 

با طرح سوالهای زیر فعالیت را بسط  توسعه می دهیم:

 

1_منابع غذایی برای نمونه ی انتخابی چگونه تامین میگردد؟

2_موجود زنده ی مورد نظر در درجه حرارت و ج کره ی انتخابی,چگونه به حیات خود ادامه می دهد؟

3_نیروی جاذبه چه نقشی در رشد نمونه ی مورد نظر دارد؟

4_نمونه ی مورد نظر چگونه حرکت می کند؟

5_نمونه ی مورد نظر به چه پناهگاهی نیاز دارد؟

و سوالهای مشابه دیگر.