آزمون فصل 4 فارسی و نگارش فارسی-پنجم ابتدایی

آزمون فصل 4 فارسی و نگارش فارسی-پنجم ابتدایی

 

نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی

 

 

 

 

  • سوالات : فارسی و نگارش فارسی
  • پایه :پنجم ابتدایی
  • امتحان شماره 1
  • تعداد صفحات: 2